Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Rz 789/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-24

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 782) poprzez jego niezastosowanie, art. 24 ust. 5...
dostępny na stronie internetowej: orzeczenia.nsa.gov.pl)., Chybiony jest również zarzut naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią art...

II SA/Ol 441/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-07-17

, że wbrew twierdzeniom strony skarżącej, w niniejszej sprawie nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a nie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 151 ustawy Prawo...

II SA/Rz 235/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-21

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm./ poprzez wydanie postanowienia o odmowie udzielenie informacji, podczas gdy odmowa...
ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa taka następuje w drodze decyzji., W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego...

III SA/Gd 811/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-16

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) wnoszący zażalenie podważył formę rozstrzygnięcia wskazując, że odmowa...
o dostępie do informacji publicznej. Dane z ewidencji gruntów i budynków nie stanowią informacji publicznej i w tym zakresie organ podziela pogląd, zgodnie...

I OSK 569/15 - Wyrok NSA z 2017-01-11

rozstrzygnięciom zarzuciła naruszenie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, dalej udip...
decyzję (wyrok NSA z 16.9.2005 r., II OSK 36/05, cbosa)., Chybiony jest również zarzut naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią...

III SA/Lu 652/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-10

w Ł. na decyzję L.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji...
informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynikało, że Spółka [...] wnioskiem z [...] stycznia 2012 r. wystąpiła...

I OSK 1444/10 - Wyrok NSA z 2011-09-01

. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze decyzji, do której - w zasadzie - stosuje...
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uprawnia organ gminy do zwracania się do organów administracji publicznej o udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do prowadzenia...

I OSK 2076/12 - Wyrok NSA z 2014-02-07

. aktów domagając się ich uchylenia. Postanowieniom tym zarzucił naruszenie:, - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
zaakcentował, że dane o stanie posiadania osoby fizycznej będącej dłużnikiem wnioskodawcy nie stanowią w świetle art. 1 ust. 1 ww. ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SA/Po 1165/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-28

zamierzających uzyskać dane o majątku (nieruchomościach) dłużników oraz w kontekście wystąpień formułowanych z powołaniem na przepisy o dostępie do informacji publicznej...
tezy, że skoro udostępnienie 'oznaczenia ksiąg wieczystych' (art. 20 ust. 1 pkt 1 P.g.k.) otwiera drogę do pozyskania (przez publiczny dostęp do księgi wieczystej) 'danych...

I OSK 180/13 - Wyrok NSA z 2014-10-01

wyższego stopnia zauważył, że informacje objęte wnioskiem nie stanowią informacji publicznej, której można domagać się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
. 20 ust. 1 pkt 1 i art. 24 ust. 2, 4 i 5 ustawy, art. 36 § 1 p.e.a., art. 217 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 1 i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   20