Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6333 Dodatki szkoleniowe X

IV SA/Wr 62/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu poniesionych kosztów szkolenia z Funduszu Pracy

IV SA/Wr 505/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty prawa do dodatku szkoleniowego

III SA/Lu 159/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : zwrotu nienależnie pobranego dodatku szkoleniowego

III SA/Kr 401/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i dodatku szkoleniowego

I OSK 1828/06 - Wyrok NSA z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu poniesionych kosztów szkolenia z Funduszu Pracy uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu

III SA/Łd 46/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 98/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-30

Wniosek w przedmiocie przyznania dodatku aktywizacyjnego

IV SA/Wr 98/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie przyznania dodatku aktywizacyjnego

III SA/Kr 401/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i dodatku szkoleniowego

III SA/Łd 213/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie obowiązku zwrotu kosztów szkolenia
1   Następne >   +2   5