Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 279/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie zgody na pobyt tolerowany

IV SA/Wa 1601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 485/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu

V SA/Wa 337/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu;

V SA/Wa 615/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o wydaleniu z terytorium RP.

V SA/Wa 935/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

V SA/Wa 1252/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 2046/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-04

Wniosek w przedmiocie: odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 983/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

V SA/Wa 534/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
1   Następne >   +2   +5   +10   100