Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Rz 1408/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-03-13

, o likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego [...] jak również o fakcie, iż inwestycją objęte były również działki 914/1, 914/2, 914/4 świadczy sama decyzja Prezydenta Miasta...
przez skarżącą okoliczność o braku faktycznej możliwości korzystania z ogródka nie świadczy o tym, że rodzinny ogród działkowy został zlikwidowany w wyniku wydania decyzji...

II SA/Go 592/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-14

zatwierdzająca podział nieruchomości., Wojewoda uznał, iż jeżeli wydzielenie działki następuje pod drogę publiczną lub na poszerzenie drogi publicznej, o czym świadczą zapisy...
, oznaczone są symbolem 'D1/2 tj. ulica dojazdowa jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu', co świadczy, że nie jest to droga publiczna, a jedynie droga dojazdowa, w stosunku...

VIII SA/Wa 262/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-04

publicznych mają znaczenie okoliczności, że obowiązek wynikający z ww. przepisu nie ma charakteru świadczenia pieniężnego, że zakres obowiązku wyrażonego w ww. przepisie...
do zapewnienia funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego [...] przy ulicy A. K.N. w R., usytuowanego na nieruchomościach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach...

I OSK 792/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego., Obowiązek wynikający z pkt 3) ust. 1g nie ma charakteru świadczenia pieniężnego ze strony podmiotu zobowiązanego i wynika...
drogowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych, ustanowionych zgodnie z obowiązującą w dacie rozpoznawania sprawy ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach...

I OSK 443/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

działkowego., Obowiązek wynikający z pkt 3 ust. 1g nie ma charakteru świadczenia pieniężnego ze strony podmiotu zobowiązanego i wynika z odmiennych konotacji niż samo prawo...
ta ma szczególny charakter, albowiem dotyczy nieruchomości należących do rodzinnych ogrodów działkowych. Specyfika tego przepisu przejawia się w odmiennym od zasad ogólnych trybie...

II SA/Rz 79/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-05-09

odszkodowania za stanowiące jej własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nr 41 Rodzinnego Ogrodu Działkowego '[...]' w [....]. Pismem z tej samej...
na rzecz M. K. za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego nr 41 znajdującego się na działce nr 914/4 położonego na byłym terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego...

II SA/Gl 51/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-30

. nr 193, poz. 1194 ze zm.) nakłada na podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, obowiązek wypłaty odszkodowania...
o charakterze cywilnym, powstającym ex lege, z chwilą ziszczenia się przesłanki - tj. objęcia decyzją o lokalizacji inwestycji drogowej rodzinnych ogrodów działkowych. Wojewódzki...

II SA/Kr 484/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-07-14

., o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419) po rozpatrzeniu wniosku M.K. , W.W. , G.W.-R. , S.W. , K.W. , A.M. , T.W., i U.J. o zwrot nieruchomości...
, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany., 7. zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08.07.2005r. o rodzinnych ogrodach...

II SA/Kr 972/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-07

. U. z 2015 r. poz. 1774 - tj. ze zm.), art. 26 ust. 1-6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) po rozpatrzeniu...
o rodzinnych ogrodach działkowych zobowiązano Gminę K. do odtworzenia [...] poprzez zawarcie z właściwym stowarzyszeniem ogrodowym umowy odpowiadającej tytułowi prawnemu, jaki...

II SA/Bk 611/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-05-26

miejscowości - S., a posiadanie gospodarstwa rolnego w ówczesnym stanie prawnym stało na przeszkodzie w uzyskaniu niektórych świadczeń (np. mieszkania, zasiłków rodzinnych...
gospodarstwa na rzecz Państwa ze względów ekonomicznych, m. in. dla uzyskania świadczeń socjalnych (mieszkania, zasiłków rodzinnych itp.). Aczkolwiek samo zainteresowanie...
1   Następne >   +2   +5   7