Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SA/Kr 10/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-26

października 2019 r., Od powyższej decyzji odwołanie złożył K. P., którego zdaniem wnioskowane świadczenia rodzinne powinny zostać przyznane od 1 lutego 2019 r. Odwołujący...
, art. 32 ust. 1 d ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. 2018.2220 ze zm.) oraz art. 104 i 107 kpa, rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy...

III SA/Kr 1200/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-01

. o świadczeniach rodzinnych i przyjęciu, że okoliczność pobierania przez skarżącą specjalnego zasiłku dla opiekuna stanowi kryterium negatywne do przyznania świadczenia...
odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie tej części przepisu art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych...

II SA/Wa 155/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-05

ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne., W orzecznictwie przyjmuje się, iż 'przepis art...
strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić...

II SA/Wa 2123/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-23

o przyznaniu tego świadczenia z upływem roku, za który je przyznano 1) uchyla decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w zaskarżonej...
tego świadczenia na podstawie oświadczenia mieszkaniowego, składanego każdego roku., Od powyższej decyzji T. J. złożył odwołanie do Komendanta Głównego Policji, zarzucając...

IV SA/Po 834/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-27

. Z dokumentów załączonych do skargi wynika, że rodzina skarżącego nie została pozbawiona pomocy, otrzymuje bowiem środki finansowe tytułem świadczeń rodzinnych i opiekuńczych...
w przedmiocie zawieszenia skarżącego w obowiązkach służbowych, zważywszy na sytuację rodzinną i majątkową skarżącego, a także dotychczasową nienaganną służbę...

II SA/Wa 396/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-29

. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego za okres pozostawania poza służbą 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji z dnia...
[...] grudnia 2009 r. po rozpatrzeniu odwołania M. N. uchylił w całości decyzję Komendanta Stołecznego Policji nr [...] z dnia [...] czerwca 2009 r. i przyznał M. N. świadczenie...

II SAB/Wa 420/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

do Z. z zapytaniem czy skarżący pobiera świadczenie emerytalne/rentowe/rentowe rodzinne oraz za jakie okresy służby i w jakich formacjach. Następnie ustalenia...
rodzinnej i czy otrzymuje powyższe świadczenia. Odpowiedź następuje [...] sierpnia 2017 r., Od tej chwili brak jest w sprawie działań organu., W ocenie Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Sz 1285/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-21

na zasadach określonych w ustawie:, 1) świadczenia pieniężne:, a) emerytura policyjna,, b) policyjna renta inwalidzka,, c) policyjna renta rodzinna, d) dodatki do emerytury...
. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie prawa do wypłaty świadczenia pieniężnego oraz objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym...

III SA/Gl 1063/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-22

nr [...] z [...]r. w części dotyczącej wysokości przyznanego świadczenia w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej funkcjonariusza., Raportem z [...] r. skarżący zwrócił się do Komendanta...
) przytoczył argumenty przemawiające za koniecznością przyznania mu wnioskowanego świadczenia od dnia mianowania go do służby stałej, niezależnie od terminu wystąpienia z żądaniem...

II SA/Wa 1758/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

jedynie o incydentalnych, drobnych świadczeniach domownika na rzecz rolnika, czyli pomocy, jaką w warunkach wiejskich zwyczajowo udziela się w ramach pomocy rodzinnej osobom...
, nawet systematycznie wykonywane w ramach rodzinnego podziału obowiązków oraz inne, ale świadczone okazjonalnie, nie stanowią jeszcze pracy w gospodarstwie rolnym. Zatem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100