Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Gd 459/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-27

lata. Z uwagi na swoją sytuację rodzinną małżonkowie korzystają z innych form pomocy państwa tj. pomocy na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych...
. okoliczności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, korzystaniem z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych czy też innej pomocy publicznej...

II SA/Gd 497/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-08

. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także korzystają z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy...
przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o systemie oświaty, a także korzystają z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci...

II SA/Gd 460/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-27

dokumentów potwierdzających, że rodzina w związku z ich sytuacją rodzinną i materialną korzystała ze świadczeń pomocy społecznej przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca...
z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych czy też innej pomocy publicznej, a także posiadaniem licznej rodziny nie sposób zakwalifikować jako okoliczności o charakterze...

II SA/Łd 395/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-07-13

) oraz dopłaty 5493,43 złotych. Organ wyjaśnił, że porównanie uzyskanych przez R. K. dochodów za rok 2007 i 2008, do dochodów uprawniających do ubiegania się o przyznanie świadczeń...
rodzinnych - zasiłku rodzinnego wskazuje, iż próg dochodowy dający podstawę do wypłaty zasiłku rodzinnego, w rodzinie R. K., został przekroczony. Zatem skoro sytuacja...

I OSK 61/21 - Wyrok NSA z 2022-08-31

w Gdańsku pismem z 26 kwietnia 2018 r. wezwało skarżącego do przedłożenia informacji i dokumentów świadczących o jego aktualnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i majątkowej...
zasadom współżycia społecznego z pominięciem sytuacji rodzinnej i majątkowej wnoszącego skargę kasacyjną;, 2. naruszenie przepisów prawa procesowego, to jest art 141 § 4...

I OSK 60/21 - Wyrok NSA z 2022-08-31

z 26 kwietnia 2018 r. wezwało skarżącego do przedłożenia informacji i dokumentów świadczących o jego aktualnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i majątkowej...
współżycia społecznego z pominięciem sytuacji rodzinnej i majątkowej wnoszącego skargę kasacyjną;, 2. naruszenie przepisów prawa procesowego, to jest art 141 § 4...

II SA/Gd 470/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-08

, że jest w tragicznej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialnej. Ma na utrzymaniu czwórkę dzieci. Po operacji chirurgicznej nie pracuje i wymaga długotrwałej rekonwalescencji...
i czworo dzieci, na które B.B.Prezydent Miasta decyzją z dnia 20 listopada 2015 r. przyznał prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie...

II SA/Gl 1245/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-08

, a mianowicie tym, że odszedł od niej małżonek, zamieszkuje obecnie samotnie utrzymując się ze świadczenia emerytalnego uzyskiwanego w kwocie 1405 zł. Skarżąca podkreśliła...
zaciągniętego wraz z małżonkiem kredytu. Do druku wniosku dołączona został kserokopia decyzji ZUS ustalającej wysokość świadczenia emerytalnego wypłacanego skarżącej, kopie...

II SA/Łd 766/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-07

zmiana pozwoli im na wspólne prowadzenie życia rodzinnego oraz prowadzenie gospodarstwa rolnego. W toku postępowania organ pierwszej instancji uzyskał od wnioskodawców...
dla poprawy życia pod względem finansowym i rodzinnym, to jednak nie stanowi wystąpienia okoliczności szczególnie uzasadnionych. Kolegium z treści wniosku i odwołania...

II SA/Ke 559/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-10-21

i rodzinnego. Z uwagi na uznaniowy charakter, 1, Sygn. akt II SA/Ke 559/10, decyzji wydanej w trybie art. 13 ust. 2 należy także kierować się regułą zawartą w art. 7...
zanieczyszczają śmieci i odpady, które nawieźli nieznani sprawcy., Odnosząc się do sytuacji materialnej i rodzinnej P. S. podniesiono, że zarówno Wnioskodawca jak i jego żona...
1   Następne >   3