Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Po 387/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-07

Miasta K., w imieniu którego działał Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. decyzją([...]) przyznał M. A. świadczenia w formie...
czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne., Decyzję opisaną powyżej M. A. otrzymała dnia 14.12.2010r., Dnia 29.12. 2010r. M...

I OSK 1271/05 - Wyrok NSA z 2006-06-08

okresu na jaki świadczenie to zostało przyznane;, - art. 32 powołanej ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z art. 63 § 1, art. 67 § 1 kodeksu postępowania...
w art. 11 ust. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z jego bezskutecznym, tj. nieprzerwanym dokonaniem (tj. z dniem 3 lipca 2004 r.) strona straciła nieprzywracalnie...

III SA/Kr 563/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-03

do świadczenia pielęgnacyjnego, jako motyw przyjmując brak spełnienia przesłanki z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych., W odwołaniu M.A. zwróciła uwagę...
. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2020 r., poz. 111, dalej powoływana jako 'u.ś.r.'). Stosownie do tego przepisu, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

I OSK 286/16 - Wyrok NSA z 2017-04-06

przez skarżącego ze świadczenia rodzinnego i dlatego na zasadzie art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a. postanowieniem z dnia [...] października 2014 r. wznowił z urzędu postępowanie...
[...] stycznia 2013 r., jednakże decyzja ta została w wyniku odwołania uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego z uwagi na wadliwie ustalony okres pobierania świadczenia rodzinnego...

III SA/Łd 1266/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-13

, iż otrzymując świadczenie z tytułu renty rodzinnej nie może być uznana za osobę bezrobotną i pobierać stypendium z tytułu odbywania stażu. Ponadto nie została w sposób wyczerpujący...
to świadczenie. Skarżąca utraciła status osoby bezrobotnej z powodu nabycia prawa do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę...

II SA/Wa 1604/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-25

: pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie...
przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, czy umieszczenie brata w zakładzie opiekuńczo-leczniczym było dobrowolną rezygnacją ze świadczenia opieki, czy dla dobra...

IV SA/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-19

, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w związku ze sprawowaniem opieki...
się również okresy: pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna...

II SA/Sz 978/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-01

28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r. ze zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 107 § 1 kpa, Burmistrz [...] odmówił E.M., zamieszkałej...
po upływie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, wobec tego w świetle przepisów o świadczeniach rodzinnych dodatek ten jej nie przysługuje., Powyższą...

IV SA/Gl 1422/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-25

[...]. Strona wywiodła, że wychowuje czworo uczących się dzieci i aktualnie źródłem utrzymania rodziny są jedynie alimenty, w kwocie [...] zł oraz świadczenia rodzinne. Podniosła...
przyznania świadczenia jest wysoce krzywdząca, albowiem doprowadziła do tego, iż jest zmuszona finansować swoją edukację z alimentów i świadczeń rodzinnych, które przeznaczone...

II SA/Rz 313/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-05

, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku...
, która nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjnego ( pouczenie II pkt 15). Z kolei w pkt IV tego pouczenia dotyczącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   59