Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

VI SA/Wa 1593/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-15

) stwierdził, że J. K. (dalej skarżąca, strona) podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania świadczenia rodzinnego w postaci renty wdowiej...
podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Skarżąca ma w tej sytuacji wątpliwości, czy otrzymując świadczenie rodzinne z USA, a nie rentę zagraniczną, oraz posiadając...

II SA/Bd 228/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-05-23

zdrowotnego podlegają między innymi osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi...
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) utrzymało w mocy decyzję Burmistrza M. z dnia [...] 2006 r., nr [...] w sprawie przyznania Katarzynie D...

II SA/Bd 564/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-28

emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny...
od [...] do [...] do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki...

VI SA/Wa 2275/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

lub świadczenie pośmiertne. Social Security Administration oferuje również świadczenie rodzinne dla członków rodziny ubezpieczonej, m.in. także w przypadku śmierci pracownika...
., Zaopatrzenie emerytalne i rentowe w Polsce obejmuje m.in. takie świadczenia jak emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta szkoleniowa, renta...

II GSK 1603/18 - Wyrok NSA z 2021-01-12

świadczenie odpowiada rencie rodzinnej., Organ odwoławczy powinien był pozyskać stosowne regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie w USA i po ich analizie ustalić...
, ze jest beneficjentem świadczenia tzw. renty wdowiej ('widow benefit') z amerykańskiego Social Security Administration, które to świadczenie otrzymuje po żonie zmarłej w USA...

VI SA/Wa 448/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

do otrzymania powyższego świadczenia oraz okoliczności jego wypłacania są zbliżone do kręgu osób uprawnionych i okoliczności uprawniających do otrzymywania renty rodzinnej...
. Podobnie wskazanie przez organ, że świadczenie wdowie jest nader zbliżone w zakresie osób uprawnionych oraz okoliczności wypłacania do polskiej renty rodzinnej jest pozorne...

I SA/Rz 471/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-07-29

z zawiadomienia z dnia 29 stycznia 2014 r., wobec skarżącej wszczęto postępowanie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za okres od 01.03.2010 r. do 30.09.2010 r. Organ...
na przyszłe świadczenia, można by odnieść zarówno do odsetek, które zostały umorzone, jak i do tych, których umorzenia odmówiono. Uzasadnienie zaskarżonej decyzji...

II SA/Wa 1356/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

się z zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 1400 zł, świadczenia 500 + oraz zasiłku rodzinnego w kwocie 90 zł. Rodzinę wspiera także zasiłkami celowymi Miejski Ośrodek Pomocy...
rodzinna jest pochodną świadczenia osoby zmarłej. W związku z tym w pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlega spełnienie powyższych warunków przez osobę zmarłą, a następnie...

II SA/Wa 71/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-04

orzecznictwem sądów administracyjnych renta rodzinna jest pochodną świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie zmarłej. W związku z powyższym w pierwszej kolejności...
świadczenia w drodze wyjątku - oddala skargę - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2015 r., po rozpatrzeniu wniosku z [...] października...

II GSK 1607/13 - Wyrok NSA z 2014-11-18

za słuszne przyjęcie przez organ, że krąg osób uprawnionych do otrzymania 'świadczenia' wdowiego' jest zbliżony do kręgu osób uprawnionych do otrzymania renty rodzinnej...
Sąd I instancji doszedł do wniosku, że jest to w istocie renta (rodzinna) przyznana na gruncie przepisów obowiązujących w USA. Otrzymywanie tego świadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   19