Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

I SA/Sz 260/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

społecznej Ośrodka, nie figuruje w bazie osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, nie pobierał i nie pobiera świadczeń wychowawczych oraz nie figuruje...
osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, nie pobierał i nie pobiera świadczeń wychowawczych oraz nie figuruje w ewidencji osób korzystających z dodatku...

II FSK 3033/13 - Wyrok NSA z 2016-02-11

zasiłek pielęgnacyjny na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa...
pobierające zasiłek pielęgnacyjny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kwoty...

II SA/Lu 67/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-10

Kolegium stwierdziło wprawdzie, że 'odmowa przyznania świadczeń rodzinnych jest uzasadniona', lecz uznać to należy za oczywistą omyłkę., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Gd 1191/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej, wczasów indywidualnych i rodzinnych, organizacji bankietów, konferencji, imprez okolicznościowych, itp.' Zdaniem Kolegium, świadczenie...
, iż na stronie internetowej - [...]/zamieszczono zapis o świadczeniu m.in. wczasów indywidualnych i rodzinnych, podczas gdy z brzmienia art. 6 j ust. 3 a ustawy...

I SA/Gd 1192/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

rehabilitacyjne, wczasy indywidualne i rodzinne, odnowę biologiczną, organizację bankietów, konferencji, imprez okolicznościowych itp.' Zdaniem Kolegium, świadczenie choćby...
://lemax.mierzeja.pl/zamieszczono zapis o świadczeniu m.in. wczasów indywidualnych i rodzinnych, podczas gdy z brzmienia art. 6 j ust. 3 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

II FSK 2602/15 - Wyrok NSA z 2017-11-08

prawa i obowiązki płatnika świadczenia z tego tytułu na rzecz gminy; płacona przez działkowca do stowarzyszenia opłata ogrodowa nie jest świadczeniem na rzecz gminy...
Nielegalne, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014, poz. 40, ze zm.), zamieszkanie na działce w Rodzinnym...

I SA/Sz 1224/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-15

2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania...
przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości...

III FSK 2465/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w szczególności rodzinnych ogrodach działkowych), położonych na terenie gminy P.. Uwzględnienia takich danych...
wymagają ww. przepisy ustawy. W konsekwencji zarzucono, że uchwała narusza interes prawny Związku w wyniku nałożenia na rodzinne ogrody działkowe, stanowiące jednostki...

II SA/Rz 831/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-23

, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia...
że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; wytwórcą odpadów zdawanych do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 12...

III OSK 2928/21 - Wyrok NSA z 2023-11-28

zezwolenie na transport odpadów z 10 lutego 2014 r. oraz na zbieranie odpadów z 27 lutego 2015 r. nie stanowiły wystarczającej podstawy świadczenia usług w zakresie gospodarki...
polegało na przyjęciu, że posiadane przez skarżącą zezwolenia na transport odpadów nie stanowiły wystarczającej podstawy świadczenia przez nią usług w zakresie gospodarki...
1   Następne >   3