Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

I SA/Sz 260/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

społecznej Ośrodka, nie figuruje w bazie osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, nie pobierał i nie pobiera świadczeń wychowawczych oraz nie figuruje...
osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, nie pobierał i nie pobiera świadczeń wychowawczych oraz nie figuruje w ewidencji osób korzystających z dodatku...

II FSK 3033/13 - Wyrok NSA z 2016-02-11

zasiłek pielęgnacyjny na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa...
pobierające zasiłek pielęgnacyjny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kwoty...

II SA/Lu 67/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-10

Kolegium stwierdziło wprawdzie, że 'odmowa przyznania świadczeń rodzinnych jest uzasadniona', lecz uznać to należy za oczywistą omyłkę., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Gd 1191/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej, wczasów indywidualnych i rodzinnych, organizacji bankietów, konferencji, imprez okolicznościowych, itp.' Zdaniem Kolegium, świadczenie...
, iż na stronie internetowej - [...]/zamieszczono zapis o świadczeniu m.in. wczasów indywidualnych i rodzinnych, podczas gdy z brzmienia art. 6 j ust. 3 a ustawy...

I SA/Gd 1192/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-29

rehabilitacyjne, wczasy indywidualne i rodzinne, odnowę biologiczną, organizację bankietów, konferencji, imprez okolicznościowych itp.' Zdaniem Kolegium, świadczenie choćby...
://lemax.mierzeja.pl/zamieszczono zapis o świadczeniu m.in. wczasów indywidualnych i rodzinnych, podczas gdy z brzmienia art. 6 j ust. 3 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...

II FSK 2602/15 - Wyrok NSA z 2017-11-08

prawa i obowiązki płatnika świadczenia z tego tytułu na rzecz gminy; płacona przez działkowca do stowarzyszenia opłata ogrodowa nie jest świadczeniem na rzecz gminy...
Nielegalne, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014, poz. 40, ze zm.), zamieszkanie na działce w Rodzinnym...

I SA/Sz 1224/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-15

2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania...
przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości...

III FSK 2465/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w szczególności rodzinnych ogrodach działkowych), położonych na terenie gminy P.. Uwzględnienia takich danych...
wymagają ww. przepisy ustawy. W konsekwencji zarzucono, że uchwała narusza interes prawny Związku w wyniku nałożenia na rodzinne ogrody działkowe, stanowiące jednostki...

I SA/Gl 1627/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-26

lokalnym, pozostające poza zakresem unormowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i należy do nich zaliczyć świadczenia, które spełniają dwa kryteria: stanowią...
ta została nałożona ustawą, ma charakter powszechnego, jednostronnie ustalanego przymusowego świadczenia pieniężnego, od którego wniesienia uzależnione jest dopiero...

I SA/Sz 364/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-16

ma charakter daniny publicznej i jest powszechnym, jednostronnym ustaleniem świadczenia pieniężnego, od którego uzależnione jest dopiero świadczenie innego podmiotu, opłata...
jest więc świadczeniem o charakterze przymusowym. Obowiązek opłaty spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomość (w rozumieniu ustawy) na których zamieszkują...
1   Następne >   3