Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II SA/Go 85/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-10

prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku...
, o którym mowa w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a bądź b u.ś.r., a świadczeniem pielęgnacyjnym, dałby temu niewątpliwie wyraz w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych., Następnie...

II SA/Go 185/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-04-15

z którym, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej...
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku...

II SA/Go 855/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-25

wyjaśnień i wskazówek. Art. 27 ust. 5 u.ś.r. w razie zbiegu prawa do świadczeń rodzinnych w nim wymienionych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku...
Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

I SA/Lu 436/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-12

zasiłku rodzinnego oraz świadczenie '500+'. Świadczenie '500+' nie zostaje uwzględnione jako dochód prowadzonego gospodarstwa rodzinnego. Z powyższych ustaleń wynika...
sytuacją rodzinną oraz finansową. Zobowiązany wskazał, że wspólnie z małżonką i córką zamieszkują u jego ojca - inwalidy, całkowicie niezdolnego do pracy oraz samodzielnej...

II SA/Rz 468/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-04

danych:, - wyjaśnienia czy rodzina skarżącego otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej, a jeśli tak to jakiego rodzaju i w jakiej wysokości, natomiast...
jeżeli takie świadczenia nie są pobierane, o wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy,, - wskazania rodzaju prowadzonej działalności rolniczej przez córkę i zięcia oraz dochodów osiąganych...

III SA/Po 1660/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-10

działalność gospodarczą na terenie jednej nieruchomości i w jednym biurze. Ponieważ firmy te były firmami rodzinnymi Z. i T. J. wszelkie usługi świadczyli sobie bezpłatnie...
. usługę przewozu opakowań tekturowych świadczył na rzecz swojego ojca Z. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'A', wyklucza to więc możliwość przyjęcia...

III SA/Łd 1083/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-20

należności. Uzasadniając wnioskodawca wskazał, że prowadzona przez niego działalność polega na świadczeniu usług transportowych w kraju i zagranicą wyłącznie na rzecz firmy E...
odwoławczy nie uwzględnił sytuacji w jakiej znalazł się po ogłoszeniu upadłości spółki wydzierżawiającej mu sprzęt umożliwiający świadczenie usług transportowych...

II SA/Rz 65/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-06-20

wraz z mężem oraz trzema córkami. Rodzina utrzymuje się z uzyskiwanego przez męża wnioskodawczyni świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 848,88 zł...
. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a. Niezależnie jednak od zakresu żądania strony to właśnie ona obowiązana jest do wykazania, że jej stan rodzinny, majątkowy oraz dochody kwalifikują...

II SA/Rz 843/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-05

. Nadto stronę skarżącą wezwano do wskazania wysokości netto pobieranego przez żonę świadczenia, jak też średniej miesięcznej wysokości netto pobieranego przez siebie dochodu...
, że wysokość netto świadczenia żony wynosi 845 zł, 'średnie miesięczne wydatki' to ok. 1500 zł, zaś średnie miesięczne wydatki na utrzymanie domu to ok. 500 zł. Dodatkowo strona...

III SA/Łd 486/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-04

., W związku z powyższym strona pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. złożyła wniosek o umorzenie nałożonej ww. kary pieniężnej. Podała, że jest na emeryturze, a świadczenie...
administracyjnej świadczenie ulega zmniejszeniu., W wyniku przeprowadzonego postępowania [...] Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wydał w dniu [...] r. decyzję o odmowie...
1   Następne >   +2   +5   8