Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 19/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-12

[...]r. utrzymało w mocy rozstrzygnięcie z dnia [...]r., Następnie Prezydent Miasta R. decyzją z dnia [...]r. ustalił, że świadczenia rodzinne wypłacone R.W. od 1...
z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się między innymi świadczenia rodzinne przyznane na podstawie...

IV SA/Po 133/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-29

roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa) orzekł o:, 1) uznaniu, że świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji Wójta...
miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia rodzinnego do dnia spłaty na konto BS W. nr [...]. Kwota odsetek na dzień wydania niniejszej decyzji wynosiła [...] zł...

I OSK 268/14 - Wyrok NSA z 2015-07-24

z dnia [...] października 2012 r. przyznającą świadczenia rodzinne na dzieci: K. i K. Motywem podjęcia tej decyzji była zmiana sytuacji dochodowej rodziny...
(uzyskanie od 16 listopada 2012 r. dochodu), a zatem świadczenia rodzinne określone w rozstrzygnięciu decyzji stanowią świadczenia nienależnie pobrane w rozumieniu art. 30...

IV SA/Gl 276/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-14

. W związku z tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...] stwierdziło nieważność decyzji przyznającej B.P. świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym...
o świadczenia rodzinne, tj. w dniu [...] i w dniu [...] nie poinformowała organu pierwszej instancji, że jej mąż - R.P. od [...] podjął zatrudnienie na terenie Republiki...

II SA/Rz 772/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-11-04

Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105 poz. 881 z późn. zm.)., Organ wskazał...
tego kraju, zgodnie z art. 73 rozporządzenia nr 1408/7 i przysługiwały mu świadczenia rodzinne w Norwegii. Organ wskazał, że Z. Z. stał się uprawniony do świadczeń...

I SA/Wa 956/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-24

. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2021 r. nr 3781/ŚR/2021 ustalającą świadczenia rodzinne wypłacone...
rodzinny w kwocie [...] zł wypłacony skarżącej za okres od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi wraz...

III SA/Kr 692/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-03

Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] 2019 r. (nr [...]) ustalającej, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą na podstawie decyzji...
instancji - Burmistrz Miasta i Gminy - decyzją z dnia [...] 2019 r. (nr [...]) ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą na podstawie decyzji Burmistrza...

I OSK 382/08 - Wyrok NSA z 2009-02-17

jest, że w końcowej części przepisu art. 24 ust. 3a ustawy użyto słów 'nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego...
przyznać kontynuowane świadczenie rodzinne uzależnione od niepełnosprawności wskazuje, oprócz momentu utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności...

II SA/Po 830/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-04

przyznano zasiłek rodzinny i ustalił nowy okres przyznania tego świadczenia - od dnia [...] 2007 r. do dnia [...] 2007 r. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia Kolegium powołało...
I instancji z dnia [...] 2010 r. podniesiono, iż decyzją z dnia [...] 2007 r. zostały przyznane stronie świadczenia rodzinne w postaci zasiłku rodzinnego na D. K. i P. K...

III SA/Kr 914/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

wypłacone świadczenia rodzinne, działając na podstawie art. 23a ust. 9 cyt. ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie, z którym marszałek województwa ustala i dochodzi zwrotu...
faktu, czy skarżącej zostały potrącone świadczenia rodzinne na terenie Norwegii w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r. Na gruncie obowiązujących przepisów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100