Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

II SA/Op 512/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-13

.. Jednakże odmówiono jej przyznania wnioskowanego świadczenia, opierając się na treści art. 16a ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
przy tym należy, że specjalny zasiłek opiekuńczy jest nowym świadczeniem, wprowadzonym do ustawy o świadczeniach rodzinnych przez art. 1 pkt, 4. ustawy z dnia 7 grudnia 2012...

II SA/Ol 596/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-25

dla bezrobotnych zalicza się m.in. okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych...
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. poz. 114, ze zm...

II SA/Op 331/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-09

, które utraciły świadczenia rodzinne w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej z 2012 r. Jest to ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej 'ustawą', Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku nie przyznał M. K...

II SA/Sz 1405/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-22

przez okres 365 dni pobierał świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna...
2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm. (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne) - uzależnione...

III SA/Gd 852/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2019 r. organ pierwszej instancji przyznał jej świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
. W dniu 30 grudnia 2018 r. zmarła jej matka. Decyzją z dnia 25 września 2019 r. przyznano skarżącej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Sz 119/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-16

O. Z. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
., poz.1257 ze zm., dalej przywoływana jako: 'K.p.a.') orzekł o obowiązku zwrotu przez O. Z. (dalej przywoływana jako: 'Skarżąca') nienależnie pobranego świadczenia, tj...

II SA/Go 1110/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-05

, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia...
rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej ( ust. 2)., Jak stanowi ust. 3 art. 78 ustawy organ rentowy przekazuje kwotę zaliczoną na poczet przyznanego świadczenia, o której mowa...

II SA/Bd 715/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-27

jest stawiany jej zarzut, że mogłaby pobierać świadczenia rodzinne celem spłaty zadłużenia wobec starosty., W odpowiedzi na skargę organ, nie znajdując podstaw...
, zestawu komputerowego i samochodu osobowego, z którego można dochodzić należności. Jednocześnie uzyskuje świadczenia z tytułu umowy o pracę. Wskazano ponadto, że skarżąca...

II GSK 999/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

, w relacji do prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (por. s. 5 - 6 uzasadnienia skargi...
terminu (pojęcia) „ustalonego prawa do emerytury”(…) wyłączone zostały - ze względu na podstawę prawną ich ustalenia, rodzaj, czy też funkcje - jakieś konkretne świadczenia...

II SA/Sz 418/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-06-13

, zalicza się również okresy pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku...
, na który świadczenie zostało przyznane, a kolejny wniosek o przyznanie świadczenia pozostał bez rozpoznania z uwagi na brak możliwości sporządzenia wywiadu środowiskowego., Brak...
1   Następne >   +2   +5   +10   13