Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Op 326/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-25

zawodowo od 5 czerwca 2003 r. do nadal i ma prawo ubiegać się o świadczenia rodzinne zgodnie z ustawodawstwem miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 4, ust. 2 ustawy, według...
przyznał jej omówione świadczenia rodzinne., Następnie pismem dnia 2 czerwca 2011 r. Marszałek Województwa Opolskiego zawiadomił M. T. o wszczęciu z urzędu postępowania...

II SA/Bk 597/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-14

. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. W dniu 3 listopada 2015 r...
. po zamknięciu rozprawy Sąd ogłosił wyrok oddalający skargę L. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie świadczeń...

II SA/Bk 483/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-29

[...] czerwca 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych p o s t a n a w i a: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych., W dniu 15 lutego 2019 r. skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz wniosek o przywrócenie terminu...

II SA/Bk 417/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-12-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia...

IV SA/Gl 533/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-01

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego...

II SA/Sz 410/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Skarżący brał udział w rozprawie...

III SA/Gd 794/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-12

odwołania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia. P. B.-Z. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu...

II GSK 650/09 - Wyrok NSA z 2010-06-16

ustaleń organu na skarżącej ciążą również inne zobowiązania, które są skutecznie egzekwowane. I tak, w trybie egzekucji ze świadczenia rentowego, prowadzonego przez Komornika...
należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby...

I SA/Ol 599/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-24

nie mieli wpływu , tj. z uwagi na problemy rodzinne pracownika kancelarii. W związku z tym, brak winy w uchybieniu terminu jest z pewnością uprawdopodobniony , w myśl art. 87...
się na okoliczność, iż do uchybienia terminu doszło na skutek bliżej nieokreślonych problemów rodzinnych pracownika kancelarii. Jak już wskazywano kryterium braku winy jako przesłanki...

I FSK 385/07 - Wyrok NSA z 2008-04-01

bowiem wydana w dniu 21 kwietnia 1995 r. Zdaniem Sądu, może to świadczyć o wadliwym funkcjonowaniu tego organu podatkowego, które wygenerowało odsetki od zaległości przewyższające...
pierwszej instancji stwierdził, że organy podatkowe ponownie rozpatrując wniosek strony skarżącej winny szczegółowo ustosunkować się do aktualnej sytuacji rodzinnej...
1   Następne >   2