Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

SA/Sz 569/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-06-22

lub wdowcom po kombatantach i innych osobach uprawnionych, jeżeli pobierają świadczenie: emerytalne, rentowe, uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne po osobach...
o kombatantach, włącza między innymi osoby pobierające uposażenie rodzinne po kombatantach. Jest oczywistym, że uposażeniem rodzinnym nie może być inne świadczenie jak nabyte...

IV SA/Wr 283/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przyznania uprawnienia do świadczenia...
r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik...

II SA/Bd 547/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-08-10

taką formą było wyrwanie go ze środowiska rodzinnego, odebranie rodzicom i nakazanie mu świadczenia pracy oraz zamieszkiwania w innej miejscowości, w gospodarstwie...
z rodzinnej wsi i świadczenie pracy przymusowej kilkanaście kilometrów dalej od gospodarstwa rodzinnego przez, 8-letniego chłopca nie było wyrwaniem go ze środowiska...

II SA/Gd 878/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-01-25

, który był wówczas 10 - letnim dzieckiem, obowiązku ciągłego świadczenia pracy bez możliwości odwiedzin rodzinnego domu i miejscowości, używania języka niemieckiego i stosowania...
Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 13 października 2011 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej uchyla...

II SA/Kr 1149/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-02

należy stosować przepisy o emeryturach i rentach przewidują uprawnienia dla wdów do renty rodzinnej., W ocenie wnioskodawczyni przysługują jej wszelkie świadczenia...
pieniężnych z tytułu deportacji do pracy przymusowej w III Rzeszy na podstawie art. 1 ust. 1, art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym...

IV SA/Gl 1123/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-18

. Podkreślił, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że skarżący w niezaliczonym do wymiaru świadczenia okresie pracy zamieszkiwał w domu rodzinnym. Świadczy...
[...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; 2. zasądza od wymienionego organu na rzecz skarżącego zwrot kosztów...

II SA/Gd 627/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-17

warunkujące przyznanie świadczenia. Organ wskazał, że wnioskodawca został zmuszony do opuszczenia rodzinnej miejscowości, jednak skierowano go do pracy w miejscowości...
niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 19 maja 2011 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia...

II OSK 1874/12 - Wyrok NSA z 2013-02-01

do świadczenia pieniężnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi, 2. odstępuje...
') z [...] stycznia 2012 r. nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego, uchylił zaskarżoną decyzję i orzekł o zwrocie na rzecz...

II OSK 929/12 - Wyrok NSA z 2013-09-17

świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Gd...
., nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej, uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia...

II SA/Gd 704/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-01-05

i przyznanie przedmiotowego świadczenia pieniężnego. Podkreślił, że jako 10-letni chłopiec został zmuszony do opuszczenia domu rodzinnego i podjęcia pracy oraz zamieszkania...
, dotyczących zmuszenia skarżącego do opuszczenia rodzinnego domu i świadczenia przymusowej pracy oraz zamieszkania w gospodarstwie, należącym do rodziny niemieckiej. Istotnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   75