Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

SA/Ka 531/89 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1989-10-11

w sprawach pracowniczych, rodzinnych i opiekuńczych, lokalowych i spadkowych., Jej kolejny wniosek, o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, polegającą...
na określeniu przedmiotu jako 'prowadzenie biura poradnictwa prawnego oraz pisania podań i wniosków w sprawach pracowniczych, rodzinnych i opiekuńczych, lokalowych...

II SA/Ol 654/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-10-24

okoliczności faktycznych, na których organ pierwszej instancji się opierał;, 2) art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, poprzez niewzięcie pod uwagę, że lokal użytkowy...
§ 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przy czym, podano, że podział majątku wspólnego nie został jeszcze przeprowadzony. W tej sytuacji organ pierwszej instancji...

II GZ 144/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-14

to, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot wyegzekwowanego świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy...
, zważywszy na to, że Sąd nie zbadał jego sytuacji materialnej i rodzinnej., W odpowiedzi na zażalenie Komendant Główny Policji wniósł o jego oddalenie., Naczelny Sąd...

VI SA/Wa 2252/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-19

postępowania koncesyjnego dokonał bezpodstawnej zmiany treści Ogłoszenia, wprowadzając dodatkową przesłankę w postaci oceny rodzinnego i chrześcijańskiego charakteru...
przeciwnie odwołał się do niej i wskazał jako istotną część rozstrzygnięcia, o czym świadczy treść uzasadnienia zaskarżonej decyzji, w tym fragmenty z których wynika...

VI SA/Wa 2242/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-18

- w okresie od dnia 10 grudnia 2004 r. do dnia jej wydania tj. [...] października 2005 r. W tym samym czasie zostało wydanych 8 koncesji dla innych podmiotów. Świadczy...
do przeanalizowania i ta okoliczność także świadczy o nierównoprawnym traktowaniu podmiotów w postępowaniach koncesyjnych., Podnosił, że fakt nie występowania innych...