Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II SA/Bk 853/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-02

na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...] lipca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia...
świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji rodziców do Rzeszy Niemieckiej do pracy przymusowej i osadzenia ich w obozie pracy w Hanowerze, gdzie skarżąca [...].01.1943 r. urodziła...

II OSK 657/16 - Wyrok NSA z 2017-12-19

niniejszej sprawy oraz zostały wydane w innym przedmiocie (odmowy przyznania świadczenia pieniężnego). Otóż w stanach faktycznym spraw II SA/Łd 156/06, IV SA/Po 352/07...
., Za niezasadny uznano zarzut naruszenia art. 63 § 1 dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. prawo rodzinne (Dz. U. z 1946 r., nr 6, poz. 52 ze zm.). Wskazano, że zgodnie z art. 86 ww...

II OSK 1868/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

prawnym rozumie się ojca i matkę. Minister wskazał, że przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jednoznacznie wskazują w art. 61, że matką dziecka jest kobieta...
ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, a także przepisów Konstytucji (art. 18) i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 619, art. 62 § 1, art. 68, art. 115 § 1 K.r.o....

II OSK 3093/19 - Wyrok NSA z 2020-06-23

r. Nawiązał do art. 121 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, ze zm., obecnie Dz.U. z 2019 r. poz. 2086, ze zm...
pierwszej instancji rozważa i ocenia kwestie związane z regulacjami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy pod kątem skarżącego i jego przysposobienia, w tym w zakresie zgodności...

II OSK 1869/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

, że przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jednoznacznie wskazują w art. 61 K.r.o., że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła (matka biologiczna). Natomiast...
biologią a prawem rodzinnym, w szczególności z uznania umów o zastępcze macierzyństwo, czy rodziców 'jednopłciowych'. Wprowadzenie tego typu regulacji tworzy pewien rodzaj...

II OSK 1871/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

polskim ma charakter prawny. Przez 'rodziców' w polskim porządku prawnym rozumie się ojca i matkę. Minister wskazał, że przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego...
., Następnie Sąd wskazał, że Polski system prawny, jak dotąd nie akceptuje skutków prawnych zerwania powiązania między biologią a prawem rodzinnym, w szczególności z uznania...

II OSK 1870/16 - Wyrok NSA z 2018-10-30

, że przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jednoznacznie wskazują w art. 61 K.r.o., że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła (matka biologiczna). Natomiast...
między biologią a prawem rodzinnym, w szczególności z uznania umów o zastępcze macierzyństwo, czy rodziców 'jednopłciowych'. Wprowadzenie tego typu regulacji tworzy pewien...

II OSK 3094/19 - Wyrok NSA z 2020-06-23

z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, ze zm., obecnie Dz.U. z 2019 r. poz. 2086, ze zm., dalej określanej jako K.r.o....
rodzinny i opiekuńczy pod kątem skarżącej i jej przysposobienia, w tym w zakresie zgodności tego przysposobienia z obowiązującymi normami polskimi, zarzucając dodatkowo...

II OSK 174/08 - Wyrok NSA z 2009-02-13

opieki prawnej oraz umieszczeniu w rodzinie zastępczej. W ocenie Sądu I instancji, umieszczenie przez sąd rodzinny małoletniej w rodzinie zastępczej jest przesądzające...
to okoliczności uzasadniające jego zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące ze względów rodzinnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy...

II OSK 1326/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

pośredni na tą okoliczność., Sąd przyznał, że istnieją dokumenty pośrednie, które mogłyby świadczyć o ślubnym pochodzeniu skarżącej, np. zaświadczenie z Magistratu Miasta...
dziecka przez ojca. Powoływane przez skarżącą przepisy dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne (art. 68) nie dają podstaw do przyjęcia, że rodzice...
1   Następne >   +2   4