Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II SA/Ke 163/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-05

tej ustawy, świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom:, a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,, b) jeżeli wynika...
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej., Stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują...

I OSK 793/10 - Wyrok NSA z 2010-10-20

świadczenia w formie zasiłku rodzinnego., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzją z dnia [...] lipca 2009 r. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy...
się o świadczenia z przytoczonej wyżej ustawy winna się wykazać inicjatywą dowodową, przedstawiając w sposób kompleksowy dane o swojej sytuacji rodzinnej i majątkowej. Organ odwoławczy...

I OSK 135/18 - Wyrok NSA z 2018-06-13

, ustalonej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, to fakt ten wyklucza - w myśl art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c tej ustawy - przyznanie mu świadczenia...
. c ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczenie rodzinne nie przysługuje. Gdyby bowiem rzeczywista intencja ustawodawcy była odmienna, to dałby jej wyraz w ustawie...

IV SA/Wr 81/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-06

W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę w całości...
. Postępowanie w sprawie wszczęte zostało wnioskiem W. S. (dalej: strona, skarżący) z dnia [...] o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką R. S...

IV SA/Wr 882/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-07-19

miesiąc świadczenia wychowawczego., Należy zauważyć, że w orzecznictwie sądów administracyjnych (ukształtowanym na tle przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych...
) lub określone działania (zaniechania). Przepis art. 25 ust. 1 u.p.p.w.d., analogicznie jak art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza pojęcie 'świadczenia...

II SAB/Po 43/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-09

za tym, że strona ma prawo do świadczenia rodzinnego również w okresie po upływie ważności wizy, a to z uwagi na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały na terytoriom...
. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie świadczenia wychowawczego I. zobowiązuje Prezydenta Miasta do załatwienia wniosku skarżącej z dnia 26 września 2017 r...

III SAB/Gd 72/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

postępowania przez Wojewodę w sprawie świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018 1. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania, 2...
rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego za okres świadczeniowy 2017/2018., Skarżąca zarzuciła organowi naruszenie przepisów art. 8, art. 12...

III SAB/Gd 73/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

postępowania przez Wojewodę w sprawie świadczenia wychowawczego na okres 2018/2019 1. stwierdza, że Wojewoda dopuścił się bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania, 2...
rozpoznania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego za okres świadczeniowy 2018/2019., Skarżąca zarzuciła organowi naruszenie przepisów art. 8, art. 12...

II SA/Łd 978/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-12

roku sprawy ze skargi D. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z [...] nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia wychowawczego 1. uchyla zaskarżoną...
. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) dalej jako: ustawa, utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego...

IV SA/Gl 663/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-07

Pomocy Społecznej w K. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na córki: A. D. (obywatelstwo polskie, ur. [...]r.) i L.W. (obywatelstwo [...], ur. [...]r...
.), oraz syna L. A. (obywatelstwo [...], ur. [...]r.)., Decyzją z dnia [...]r., nr [...], Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   95