Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol

II SA/Ol 5/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-01-28

od orzekania w sprawie. 3. oddalić wniosek o zawieszenie postępowania sądowego. WSA/post.1 - sentencja postanowienia F.W. wniósł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium...
zawieszenie postępowania oraz o 'powołanie z urzędu niezależnego zespołu sędziów delegatów do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy'. Zarzucił sędziom Wojewódzkiego Sadu...

II SAB/Ol 51/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-05

powtórnego wniosku o zawieszenie postępowania. W złożonych na skutek tego wniosku wyjaśnieniach, sędziowie orzekający w sprawie (to jest sędzia WSA B. J., sędzia WSA T. L...
. oraz sędzia WSA Z. Ś.) podali, że na rozprawie skarżący złożył pisemny wniosek o zawieszenie postępowania z urzędu do czasu rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA/Wr 852/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-13

., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia terminu do złożenia uzasadnienia do zażalenia., Następnie, skarżąca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia...
na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, w piśmie procesowym z dnia [...] stycznia 2018 r. wniosła zawieszenie postępowania w przedmiocie przyznania...

II SA/Bk 94/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-03-31

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (k. 35)., W dniu 16 marca 2009 r. K. J. złożyła do tut. Sądu...

III SA/Wr 820/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-11

w przedmiocie prowadzonego postępowania egzekucyjnego., Skarżąca wniosła również o przyznanie prawa pomocy, zwracając się następnie o zawieszenie postępowania w przedmiocie...
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu M. K. odmówił zawieszenia postępowania w przedmiocie przyznania prawa pomocy wskazując, że nie zaistniała żadna z przewidzianych...

III SA/Wr 851/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-11

. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: oddalić...
wniosek o zawieszenie postępowania w tym przedmiocie (tożsamy wniosek zawarła w piśmie procesowym z [...] marca 2018 r.)., Postanowieniem z [...] marca 2018 r...

III SA/Po 917/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-04

WD, sędzia WSA S W., Uzasadniając swoje żądnie strona wskazała, że stanowisko Sądu odnośnie istnienia podstaw do zawieszenia postępowania jest niesłuszne i chybione...
. Skarżący traktuje zawieszenie postępowania jako pozbawienie go prawa ujętego w art. 45 Konstytucji RP oraz sprzeniewierzenie się przysiędze sędziowskiej., Sędzia WSA M K...

II GZ 659/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

wymienionych w punkcie 2 wniosku (sygn. akt VI SA/Wa1909-1913/12), zaskarżone zostały postanowienia, którymi umorzono postępowania w sprawach odmowy zawieszenia postępowań...
postępowaniu sądowym, zaistniała w którymś z przypadków tożsamość pod względem przedmiotowym., Jak wskazał Sąd, sprawy, w których skarżone są postanowienia o odmowie zawieszenia...

I OZ 750/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

przedmiotowej skargi całego składu orzekającego z uwagi na brak rozpatrzenia powtórnego wniosku o zawieszenie postępowania, do czasu rozpatrzenia przez Naczelny Sąd...
, iż przedmiotowy wniosek o zawieszenie postępowania został najpierw złożony pisemnie na rozprawie, który został po naradzie oddalony z uwagi na brak przesłanki z art. 125 § 1 pkt...

II SA/Bk 277/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-09-17

zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności postanowienia o uzgodnieniu przedsięwzięcia p o s t a n a w i a oddalić wniosek o wyłączenie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] kwietnia 2009r., Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   21