Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II OSK 432/14 - Wyrok NSA z 2015-10-27

[...] kwietnia 2013 r. nr [...] o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania., Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego...
przez Sąd I instancji wynika, że J. K. złożyła w dniu 17 września 2012 r. do Wójta Gminy Morzeszyn wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie...

II OSK 2465/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (test jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) zawieszenie postępowania sądowo...
1 pkt 1 p.p.s.a. tj. nie zawieszenie postępowania z urzędu pomimo wystąpienia ustawowych przesłanek - przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt [...] toczyło...

II OSK 1271/10 - Wyrok NSA z 2011-09-06

w Szczecinie z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną. II OSK 1271/10, U Z A S A D N I E N I E...
odmowy zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2009 r...

II OSK 1263/10 - Wyrok NSA z 2011-09-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., W dniu 22 sierpnia 2007r. Prezydent Miasta Siedlce...

II SA/Łd 941/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-25

ze skargi A Spółka jawna D. G., J. G. z siedzibą w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
nie zezwala na zawieszenie postępowania. Podkreśliła, iż z dokumentów jasno wynika granica oraz prawo własności działek, nie ma wobec tego sporu co do granic. Spółka zwróciła nadto...

II OSK 1053/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z 5...
z [...] czerwca 2018 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew., Skargę kasacyjną od powyższego...

II SA/Lu 635/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-29

wniosek stron., Jak wynika z akt sprawy, na rozprawie sądowej w dniu 29 kwietnia 2011r. pełnomocnik skarżącej złożył wniosek o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego...
sprawy., W świetle powyższego, wniosek o zawieszenie postępowania sądowego zasługuje na uwzględnienie, dlatego orzeczono, jak w sentencji. ...

II SA/Sz 135/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-16

Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew I. uchyla zaskarżone...
postanowienie i poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta Ś. z dnia [...] nr [...], II. umarza postępowanie administracyjne w przedmiocie zawieszenia postępowania, III...

II SA/Wr 551/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-05

do organu I instancji pismo procesowe skarżącego, datowane na dzień 7 stycznia 2014r., w którym wniósł o zawieszenie postępowania prowadzonego przez Burmistrza w niniejszej...
2014 r., znak [...], odmówił zawieszenia przedmiotowego postępowania, wywodząc, iż brak jest ku temu podstaw, gdyż badanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z ustawą...

II SA/Lu 691/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-05

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia...
pierwszej instancji do zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego zakończenia spraw ze skarg na decyzję Kolegium z [...] r., znak: [...], w przedmiocie sposobu...
1   Następne >   +2   +5   +10   26