Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

OPS 1/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./, jest stroną postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający...

IV SA 1015/02 - Wyrok NSA z 2003-10-27

1. Uzgodnień dotyczących sytuowania obiektów w odniesieniu do dróg publicznych nie dokonuje się na etapie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
zabudowy i zagospodarowania terenu warunków obsługi planowanej inwestycji w zakresie komunikacji. W odniesieniu do inwestycji lokalizowanej np. przy drodze krajowej, lub linii...

III RN 35/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-09-03

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinna wytyczać podstawowe kierunki ukształtowania projektowanej inwestycji budowlanej w sposób wiążący...
ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie rozbudowy części domu...

II SA/Ka 324/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-12-04

Rodzaje inwestycji określone w projekcie budowlanym i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu muszą być tożsame., W postępowaniu o udzielenie pozwolenia...
, iż projektowana inwestycja była zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy M. oraz decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania...

II SA/Łd 334/99 - Wyrok NSA z 1999-07-15

Jeżeli z planu miejscowego nie wynika bezpośrednio nakaz korzystania z gazu ziemnego ani zakaz korzystania z gazu płynnego, odmowa ustalenia warunków zabudowy...
odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym...

II SA/Ka 3020/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-11-06

Rodzaje inwestycji określone w projekcie budowlanym i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu muszą być tożsame. Naczelny Sąd Administracyjny...
inwestycję, jako rozbudowę budynku gospodarczego. Tymczasem zarówno wniosek jak i przedłożony do akt projekt budowlany oraz decyzja ustalająca warunki zabudowy...

IV SA 1661/96 - Wyrok NSA z 1998-09-30

Stosownie do art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415 ze zm./, decyzje o ustaleniu warunków zabudowy...
oraz oddziaływania na środowisko /Dz.U. nr 52 poz. 284/. W powyższym stanie prawnym kompetencje wojewody w zakresie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Po 4738/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-04-18

z dnia 21 kwietnia 2000 r., na wniosek Józefa B. i Zdzisława D. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu handlowo...
, że inwestorzy nadal nie wykazali prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością dla całego zamierzenia budowlanego, dla którego ustalono warunki zabudowy...

OSK 1932/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

przestrzennym /Dz.U. nr 80 poz. 717 ze zm./ zdaniem organu nadzoru akt o lokalizacji targowiska był niczym innym jak ustaleniem warunków zabudowy zaś to zadanie należało...
jest pogląd, że można dostrzec pewne podobieństwa pomiędzy decyzją o warunkach zabudowy a uchwałą Rady Miejskiej zakwestionowaną rozstrzygnięciem nadzorczym. Zarówno...

SA/Rz 932/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-04-19

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej dla przedmiotowej inwestycji przez Burmistrza Miasta i Gminy R. nad S. Pozostałe zarzuty dotyczyły...
w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Rozpatrując odwołania w sprawie udzielonego decyzją Starosty N. (...) z 9 września 1999 r. pozwolenia na budowę organ II...
1   Następne >   +2   +5   8