Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 2028/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego decyzją z dnia...
rozkazem personalnym z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] o zawieszeniu w czynnościach służbowych na okres trzech miesięcy, umorzył postępowanie odwoławcze., Powyższa decyzja...

II SA/Wa 676/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-12

Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego oddala skargę. Dyrektor Biura Kadr ABW...
. Te okoliczności miały wpływ na długość prowadzenia tegoż postępowania., Dnia [...] grudnia 2014 r. dyrektor Biura Kadr ABW, postanowieniem, Nr [...], umorzył postępowanie...

II SA/Wa 988/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

[...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. W. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
k.p.a. decyzji tego organu z [...] września 2017 r i umorzył postępowanie pierwszej instancji jako bezprzedmiotowe., Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że skarżący...

I OPS 4/11 - Uchwała NSA z 2011-12-05

. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego cofnięcie skutkuje umorzeniem postępowania na podstawie art. 105 tego Kodeksu...
.), którego cofnięcie skutkuje umorzeniem postępowania na podstawie art. 105 tego Kodeksu?';, Zagadnienie to wyłoniło się w toku rozpatrywania skarg kasacyjnych L. K. oraz Szefa Agencji...

II SAB/Wa 133/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-29

a n a w i a: - umorzyć postępowanie - A. B. w dniu [.] października 2007 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Szefa Służby...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym., Zdaniem Sądu...

I OSK 1974/12 - Wyrok NSA z 2013-12-09

18 sierpnia 2011 r. nr [..] w przedmiocie uchylenia decyzji w zakresie zwolnienia ze służby i umorzenia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od B.S....
. nr [..] w przedmiocie uchylenia decyzji w zakresie zwolnienia ze służby i umorzenia postępowania., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Szef Centralnego Biura...

II SA/Wa 360/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Raportem z dnia [...] listopada 2016 r. J. C...
administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części., W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że o bezprzedmiotowości...

OSK 626/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-22

. na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wypłaty uposażenia za okres od 15 lipca 2003 r. postanawia 1) postępowanie sądowe umorzyć, 2) zwrócić...
. 230 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu., Wobec powyższego należało umorzyć postępowanie sądowe w sprawie...

OSK 634/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-22

należało umorzyć postępowanie sądowe w sprawie ze skargi kasacyjnej Szefa ABW., Mając powyższe na uwadze Sąd na zasadzie art. 161 par. 1 pkt 1 i art. 232 par. 1 pkt 2 w związku...
. na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wydania legitymacji służbowej oraz książki zdrowia funkcjonariusza ABW postanawia 1) postępowanie sądowe...

OSK 641/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-22

W. na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wniosku o równoważnik za remont lokalu mieszkalnego postanawia 1) postępowanie sądowe umorzyć, 2) zwrócić...
art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu., Wobec powyższego należało umorzyć postępowanie sądowe w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   7