Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

I GSK 1613/20 - Wyrok NSA z 2021-01-14

2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych 1. oddala skargę kasacyjną. 2. zasądza od Krajowej...
) decyzją z dnia [...] marca 2019 r., nr [...] 1. umorzyła postępowanie administracyjne z wniosku o umorzenie zaległości w płatności opłat abonamentowych wraz z odsetkami...

II GSK 1389/17 - Wyrok NSA z 2017-06-21

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dotyczącej opłaty koncesyjnej 1. oddala skargę...
.... Spółka z o.o. w W.) na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...

II GSK 2662/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dotyczącej opłaty koncesyjnej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od T. Spółki z o.o....
Radiofonii i Telewizji z dnia [...] września 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o uchylenie decyzji zmieniającej koncesję na rozpowszechnianie programu...

GSK 551/04 - Wyrok NSA z 2005-02-09

Administracyjny zaskarżonego wyroku i umorzenia postępowania sądowego w sprawie ma zastosowanie wówczas gdy skuteczne cofnięcie skargi zostało dokonane w postępowaniu...
przed wojewódzkim sądem administracyjnym, który jednakże postępowania tego nie umorzył., 3. Przepis art. 189 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyłącza możliwość...

VI SA/Wa 2007/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

w '(...)' na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia '(...)' sierpnia 2018 r. nr '(...)' w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę...
w [...] - utrzymano w mocy decyzję Przewodniczącego KRRiT z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w sprawie umorzenia w całości postępowania o udzielenie lub zmianę...

VI SA/Wa 1222/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-12

w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia radiowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302), dalej 'p.p.s.a.' skarżący może cofnąć...

VI SA/Wa 1221/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-12

w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia radiowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302), dalej 'p.p.s.a.' skarżący może cofnąć...

II GSK 316/13 - Wyrok NSA z 2014-05-15

zaskarżoną decyzję w części dotyczącej nakazania rejestracji używanych trzydziestu pięciu odbiorników telewizyjnych i w tym zakresie umorzył postępowanie pierwszej...
. w części dotyczącej nakazu rejestracji używanych odbiorników stała się bezprzedmiotowa i w tym zakresie umorzono postępowanie. Jednocześnie organ odwoławczy wskazał...

II GSK 1920/14 - Wyrok NSA z 2015-10-07

[...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
Radiofonii i Telewizji (dalej: Przewodniczący KRRiT) z dnia [...] sierpnia 2013 r. w przedmiocie umorzenia postępowania., Relacjonując stan sprawy Sąd I instancji wskazał...

VI SA/Wa 2907/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-06

w W. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
z [...] kwietnia 2013 r. nr [...], którą umorzył postępowanie prowadzone z wniosku R. s.a. z siedzibą w W. (dalej spółka) z [...] września 2012 r. o uchylenie decyzji...
1   Następne >   +2   +5   9