Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1379/12 - Wyrok NSA z 2013-12-18

/Wa 2242/11 w sprawie ze skargi H.S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2011 r. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego 1. uchyla...
Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi H.S. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2011 r. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania...

I SA/Wa 2242/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca...
o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie [...], oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki...

IV SA/Wa 1211/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] marca 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę S. G. i T. Z. (dalej...
rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją organu pierwszej instancji., Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją z [...] marca 2017 r. umorzył postępowanie z wniosku...

I OSK 1735/07 - Wyrok NSA z 2008-12-02

o umorzenie postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2. zasądza...
z dnia 31 lipca 2007 r., sygn. akt I SAB/Wa 57/07, po rozpoznaniu skargi A. T. na bezczynność Ministra Budownictwa w sprawie wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego...

I SA/Wa 948/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-15

[...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oddala skargę. Minister...
stosunku materialnoprawnego, co skutkuje tym, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Umorzenie postępowania administracyjnego stanowi...

I SA/Wa 1381/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

. odmawiającego umorzenia postępowania za niedopuszczalne., W uzasadnieniu postanowienia Kolegium podało, że w dniu 12 marca 2013 r. S. J. wniósł o umorzenie prowadzonego przez Wójta...
z nieprawidłowym sporządzeniem operatu szacunkowego z dnia 19 lutego 2013 r., Pismem z dnia 18 marca 2013 r. Wójt Gminy J. odmówił umorzenia postępowania, wskazując, że ewentualna...

II SA/Bd 12/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o umorzeniu postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.), umorzono postępowanie zainicjowane wnioskiem M. S. o zwrot nieruchomości położonej w B. przy ul. S...

I SA/Wa 2582/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

2013 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r...
. w całości i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji., Zaskarżona decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej została wydana w następującym...

III RN 59/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-05-07

, albo utraciła charakter sprawy administracyjnej w toku postępowania administracyjnego., W obu przypadkach umorzone powinno być całe postępowanie, a nie tylko ta jego część...
administracyjnego, lecz do drogi postępowania cywilnego przed sądem powszechnym. W tej sytuacji organ odwoławczy mógł tylko uchylić zaskarżoną decyzję w całości i umorzyć...

II SA/Lu 112/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-07

.- S. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oddala skargę...
oznaczonej jako działki nr nr [...] oraz umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie o zwrot działki nr [...]., W uzasadnieniu organ podał, że wspomniane działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100