Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I OSK 499/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

[...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 27...
-żywieniowym. W związku z wnioskiem poprzedniej właścicielki z 25 sierpnia 2006 r. Starosta Tomaszowski, decyzją z [...] stycznia 2007 r. nr [...], umorzył postępowanie...

I OSK 621/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

[...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z 15 listopada 2012 r...
z [...] września 2006 r. nr [...], uchylił decyzję organu I instancji i umorzył postępowanie, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, wyrokiem z 4 stycznia 2007 r. sygn...

II SA/Op 149/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-06

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania umorzyć postępowanie. Wojewoda Opolski, działając w trybie art. 93...
też nową uchwałę z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXX/280/13, regulującą przedmiot objęty zaskarżoną uchwałą. W związku z tym organ wniósł o umorzenie postępowania ze skargi...

II SA/Bd 251/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-04-05

wprowadzania ścieków p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie S. S. A. w I. jako strona skarżąca, wniosły skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia...
pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzec należało o umorzeniu postępowania sądowego...

II SA/Lu 715/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-11-15

J. Ś. na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości oddala skargę. D. Ś., J. Ś. i M...
[...], nr [...] uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie I instancji. W uzasadnieniu tej decyzji organ odwoławczy przytoczył treść art. 136 ust. 3 ustawy...

II SA/Ol 248/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-05

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce - umorzenia postępowania...
stawki procentowej tej opłaty określonej przez właściciela gruntu., Orzeczeniem z dnia 16 grudnia 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w O. umorzyło postępowanie...

II SA/Ol 267/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-05

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce - umorzenia postępowania...
Odwoławcze, w O. umorzyło postępowanie. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ wskazał, że regulacje zawarte w art. 77 ust. 1 i art. 78 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce...

II SA/Ol 296/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-05

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce - umorzenia postępowania...
opłaty, gdyż w istocie jest ono ustaleniem wysokości pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste. W tej sytuacji postępowanie w sprawie uznano za bezprzedmiotowe i umorzono...

II SA/Ol 285/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-05

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce - umorzenia postępowania...
i umorzono na mocy art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego., W złożonej skardze Gmina O., reprezentowana przez Prezydenta Miasta O., wniosła o uchylenie w całości...

II SA/Ol 239/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-05-05

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce - umorzenia postępowania...
opłaty, gdyż w istocie jest ono ustaleniem wysokości pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste. W tej sytuacji postępowanie w sprawie uznano za bezprzedmiotowe i umorzono...
1   Następne >   +2   +5   +10   14