Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol

II SA/Op 208/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

komunalnych postanawia: umorzyć postępowanie. Przedmiotem skargi, wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę Opolskiego za pośrednictwem Rady...
o uchylenie zaskarżonej uchwały, a następnie sporządzony zostanie wniosek o umorzenie postępowania., W piśmie procesowym z dnia 3 lipca 2008 r. Wójt Gminy Jemielnica...

II SA/Gl 201/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-11

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić na rzecz skarżącego od organu kwotę [...] złotych tytułem kosztów postępowania, w tym wpisu od skargi, kosztów...
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. zwróciło się o umorzenie postępowania sądowego...

II SA/Op 79/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-14

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów postanawia umorzyć postępowanie. Wojewoda...
., W odpowiedzi na skargę Gmina Korfantów, reprezentowana przez Wójta, wniosła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i wyjaśniła, że godząc się ze stanowiskiem skarżącego...

II SA/Wr 581/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-20

na terenie Gminy D. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie. Wojewoda D. skargą z dnia 3 września 2007r. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu...
w postaci umorzenia postępowania. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2)., Czynność procesowa strony skarżącej - dokonana...

II SA/Bd 800/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-12-18

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Prokurator Rejonowy w I. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wniósł o stwierdzenie nieważności § 2...
administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1302 ze zm., dalej 'p.p.s.a.'), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął...

III SA/Łd 460/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-22

za świadczenia przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Ksawerów postanawia: umorzyć postępowanie...
o cofnięciu skargi., Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SA/Lu 894/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy cofnięcia...
cofnięcia zezwolenia udzielonego decyzją z [...] czerwca 2016 r., na prowadzenie przez M. S. schroniska dla bezdomnych zwierząt umorzyło postępowanie odwoławcze...

II SA/Op 253/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-27

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów postanawia: umorzyć postępowanie. Rady Gminy Jemielnica podjęła...
, kwestionowaną przez skarżącego. W związku z tym wniósł o umorzenie postępowania ze skargi Wojewody Opolskiego, jako bezprzedmiotowego. W załączeniu przesłany został tekst uchwały...

VIII SA/Wa 271/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-30

tej opłaty na terenie Gminy G. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Prokurator Rejonowy w [...] złożył skargę na uchwałę Rady...
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SA/Łd 195/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-11-25

Gminy Sieradz postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. m. d. Prokurator Rejonowy w Sieradzu zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu...
listopada 2020 r. Prokurator Rejonowy w Sieradzu oświadczył, że cofa ww. na wstępie skargę i wnosi o umorzenie postępowania sądowego., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   48