Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 392/08 - Wyrok NSA z 2008-04-15

W. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] (znak [...]) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., Wyrok ten został...

I OZ 426/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

[...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie w punkcie...
A. K. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Wa 1018/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. wyłączyć sędziego Stanisława Marka Pietrasa od orzekania w sprawie, 2...
stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu wniosku dotyczącego sędziego Stanisława Marka Pietrasa wskazał, że niniejsza sprawa jest merytorycznie związana ze sprawą...

I OZ 729/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-01

Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] kwietnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić...
- stwierdzenia nieważności decyzji i wznowienia postępowania, dotyczącymi tej samej decyzji, tj. decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] grudnia 2002 r., nr [...]., Mając...

I SA/Wa 1290/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej postanawia oddalić wniosek. P O S T A N O W I E N I E Dnia 10 października 2008 r. Wojewódzki Sąd...
Miasta i Gminy S. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] października 2001 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji...

I GSK 2211/19 - Wyrok NSA z 2020-06-24

z dnia [...] lipca 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji...
Kolegium Odwoławczego w Warszawie (dalej: SKO) z [...] lipca 2018 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji...

II GSK 877/09 - Wyrok NSA z 2010-11-25

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 1. uchyla...
., nr [...], utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

I OSK 809/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-26

[...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia [...] lutego 2013 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji., Skarżący kasacyjnie...
Muzeum [...] o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] września 2011 r., a następnie w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzją z dnia [...] lutego 2013 r...

I OZ 446/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-28

stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia pracowników od udziału w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia...

II OSK 243/09 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu...
stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej wstrzymania robót budowlanych na nieruchomości przy ul. [...] w S., skarżąca B. J. wniosła o wyłączenie sędziego Z. K...
1   Następne >   +2   +5   +10   56