Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Po 29/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-14

; I. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] do wydania aktu załatwiającego wniosek E. W. z dnia [...] w przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności postanowienia tegoż...
administracyjnego ( tekst jednolity z dnia 9 października 2000r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej kpa, po rozpoznaniu wniosku E. W. o stwierdzenie nieważności decyzji...

II OSK 2356/20 - Wyrok NSA z 2021-01-19

: [...]) odmówił stwierdzenia, na wniosek I. G., nieważności wskazanej powyżej decyzji Starosty Kołobrzeskiego z [...] lutego 2018 r., Nr [...], znak: [...], zmieniającej decyzję...
prowadzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji powinien zawiesić postępowanie w sprawie wznowienia postępowania (na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

I OSK 350/17 - Wyrok NSA z 2017-08-11

skargę K. H. (dalej określanego jako skarżący) na bezczynność Wojewody [...] w sprawie dotyczącej wniosku z dnia [...] lutego 2006 r. o stwierdzenie nieważności decyzji...
zł na rzecz pozostałych współwłaścicieli., Pismem z dnia [...] lutego 2006 r. J. H. wniósł o stwierdzenie nieważności obu tych decyzji w częściach odnoszących...

I SAB/Gl 33/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-12

o rozstrzygnięcie, czy w sprawie zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych., W dniu [...] SKO stwierdziło nieważność decyzji za lata 2014-2017...
ponownie wystąpił do SKO wnosząc o wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, a SKO wydało decyzję z dnia...

II SAB/Sz 7/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-16

postępowania. Sprawa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty nr [...] i nr [...] prowadzona była przez Wojewodę [...], a następnie Głównego Inspektora...
Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty w zakresie decyzji Starosty z [...] nr [...] znak [...] oraz decyzji...

II SAB/Wr 2/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-20

prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczeń, na podstawie których potwierdzono prawo do rekompensaty za mienie pozostawione...
poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej I. stwierdza, że Wojewoda D. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...

IV SAB/Po 39/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-02

art. 156 § 1 pkt 2 kpa wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza [...]., Zawiadomieniem z dnia [...] października 2014r. ([...]) Samorządowe Kolegium...
Odwoławcze w [...] zawiadomiło o wszczęciu na wniosek [...] postępowania administracyjnego w sprawie ewentualnego stwierdzenia nieważności w/w decyzji Burmistrza [...]., Decyzją...

II SAB/Bk 21/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-01

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez P.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia...
Nadzoru Budowlanego w B. dopuścił się przewlekłości w prowadzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru...

II SAB/Go 18/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-04-21

na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej decyzję o warunkach zabudowy I. zobowiązuje...
Samorządowe Kolegium Odwoławcze do załatwienia wniosku skarżącego W.S. z dnia [...] o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza z dnia [...] r. ([...]) zmieniającej decyzję...

II GSK 5091/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Elektronicznej w przedmiocie bezczynności organu w sprawie, stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu pozwolenia radiowego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Prezesa...
w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia radiowego zobowiązał Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100