Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

VI SA/Wa 2226/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-07

z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji 1. stwierdza nieważność...
[...] czerwca 2009 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji tego organu umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji Nr [...] udzielonej na rzecz skarżącej na wydobywanie...

VI SA/Wa 2227/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-07

z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji 1...
z dnia [...] czerwca 2009 r. o stwierdzeniu nieważności decyzji tego organu umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji Nr [...] udzielonej na rzecz...

II GSK 1150/19 - Wyrok NSA z 2022-12-06

lipca 2018 r. nr DGK-I.4771.18.2018.JP w przedmiocie stwierdzenia nieważności koncesji na wydobywanie kopaliny 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza solidarnie od Z.P....
. nr DGK-I.4771.18.2018.JP o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie koncesji na wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego., Sąd pierwszej instancji orzekał...

VI SA/Wa 1703/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

Środowiska z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Srodowiska (dalej organ) decyzją z [...] lutego 2018...
) o stwierdzenie nieważności Decyzji - Koncesji nr [...] z [...] lutego 2013 r. (dalej Koncesja) - wydanej przez Marszałka Województwa [...] (dalej MW[...]), o udzieleniu P. M. (dalej...

VI SA/Wa 339/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Decyzją z dnia [...] grudnia...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa [...] (dalej Marszałek) z dnia [...] stycznia 2008 r., Do powyższych rozstrzygnięć doszło w następującym stanie...

III SA/Gl 1589/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-05

Urzędu Górniczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ruchu i likwidacji zakładu górniczego (odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej sporządzony...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - zwanej dalej 'Kpa', w której odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora [...] w K. z [...] r., znak...

III SA/Kr 103/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-30

[...] nr : [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji I uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję , II zasądza od Samorządowego Kolegium...
25 października 2005r. G. P. i F. P. złożyli do Wojewody wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty z dnia [...], którą zezwolono na wykonanie prac...

II SA/Ol 762/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-10-08

. i L. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej - stwierdzenia nieważności...
. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' (znak: '[...]') w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...

III SA/Gl 186/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-27

stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej dotyczącej ruchu zakładu górniczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego...
dotyczącej umorzenia w całości postępowania zakończonego decyzją tego organu z dnia [...] r. nr [...] w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu...

II GSK 504/08 - Wyrok NSA z 2008-11-26

wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zmiany koncesji na wydobywanie kopalin 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę, 3...
postępowania w sprawie stwierdzenia, nieważności decyzji w zakresie zmiany koncesji na wydobywanie marmuru - uchylił zaskarżoną decyzję w stosunku do A. M. i utrzymaną nią w mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   23