Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 522/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-17

we W., z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności...
, postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej, w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku okresowego...

II SA/Łd 202/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej dodatek do zasiłku rodzinnego uchyla...
. wpłynęło pismo Centrum Świadczeń Socjalnych w Ł. z dnia 8 lutego 2019 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. w trybie art. 156 § 1 pkt 2...

IV SA/Wr 754/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia...
odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku o stwierdzenie nieważności postępowania umarzającego postępowanie wszczęte wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa...

II SA/Lu 323/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-19

Kolegium Odwoławcze (dalej jako 'organ'), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta [...] (dalej jako: 'wnioskodawca' lub 'skarżący') o stwierdzenie nieważności decyzji...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy...

I SA/Wa 849/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

w [...] z [...] grudnia 2020 r. Nr [...] o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z [...] Września 2020 r...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] z [...] września 2020 r. odmawiającej przyznania N.G. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

IV SA/Wr 734/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-02

we W., z dnia [...] nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w, sprawie...
rozpatrzenie sprawy, 'w której postanowieniem SKO z dnia [...]' (...) odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia SKO z dnia...

IV SAB/Wr 269/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-21

Odwoławczego we W. w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w sprawie odmowy przyznania zasiłku...
instancji., Pismem z dnia 10 lipca 2014 r. skarżący złożył w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we W. wniosek o stwierdzenie nieważności wyżej opisanej decyzji z dnia 30...

IV SAB/Wr 268/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-21

Odwoławczego we W. w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w sprawie odmowy przyznania zasiłku...
o stwierdzenie nieważności wyżej opisanej decyzji z dnia [...] stycznia 2013 r., Pismem z dnia 29 września 2014 r. skarżący wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

IV SA/Wr 520/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-17

we W., z dnia [...] maja 2014 r. nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia utrzymującego, w mocy postanowienie odmawiające stwierdzenia nieważności...
postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku okresowego...

IV SA/Gl 654/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-19

. 1 pkt 2 i ust. 2 k.p.a. wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. o wznowienie postępowania, uchylenie, zmianę oraz stwierdzenie nieważności wszystkich...
Kolegium M.R. ostatecznie sprecyzował wniosek domagając się wzruszenia oraz stwierdzenia nieważności wszystkich decyzji wydanych przez MOPS w Z. począwszy od decyzji z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100