Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Łd 152/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-19

ze skargi W. C. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji 1) zobowiązuje Wojewodę [...] do załatwienia sprawy wszczętej wnioskiem W. C...
postępowania. LS W dniu 18 listopada 2012r. W. C. złożył do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Wojewody [...] w sprawie stwierdzenia nieważności...

I SA/Łd 32/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-12

stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z dnia [...] odmawiającej uchylenia decyzji wymiarowej Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. z dnia...
w art. 223 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej., W piśmie z 11 czerwca 2009 r. podatnik wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 4 września...

II OSK 1308/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

, B.J. i J.J. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2016 roku nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności oddala skargę...
jako skarżący) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia...

III SA/Lu 427/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-28

koniecznoć stwierdzenia nieważności decyzji organów obydwu instancji. We wskazaniach co do dalszego trybu postępowania sąd zwrócił uwagę, że odrębne postępowanie musi zostać...
i Kartograficznego w Lublinie o stwierdzenie nieważności kilkudziesięciu decyzji administracyjnych o tej samej treści, co decyzja objęta wyrokiem z dnia 13 czerwca 2006 r...

I OZ 1405/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-27

poinformowało, iż postanowieniem z [...] stycznia 2017r., nr [...] stwierdziło brak podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy...
z [...] września 2016 r. odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. postanowienia. Kolegium 13 stycznia 2017 r., niezwłocznie po przekazaniu...

II SO/Sz 6/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-24

w odpowiedzi z dnia [...] r. wszczęło z urzędu postępowanie ws. stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy dotyczącego podziału dwóch działek - jednej będącej...
z dnia [...] stwierdziło brak podstaw prawnych do stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy nr [...]., W ocenie Skarżącego, skoro SKO już stwierdziło...

II SA/Go 29/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-07-08

. Wnioskiem z dnia [...] grudnia 2017 r. (zawartym w odwołaniu od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] listopada 2017 r.) A.C. zażądała stwierdzenia nieważności decyzji...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tych decyzji., A.C. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gorzowie Wlkp. skargę na bezczynność Wojewody...

IV SO/Wa 50/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-30

wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie nierozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji przyznającej prawo do emerytury rolniczej postanawia...
. wniesioną na bezczynność tegoż organu w nierozpatrzeniu jego wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji przyznającej prawo do emerytury rolniczej., Wojewódzki Sąd...

II SA/Go 186/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-21

Burmistrza do niezwłocznego wykonania wyroku z dnia 5 marca 2014 r. oraz do usunięcia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie nieważności aktu powierzenia D.S. stanowiska...
dyrektora Zespołu Szkół [...] oraz stwierdzenia nieważności aktów i innych czynności wydanych przez tę osobę. Wskazywała, iż mimo zgłoszenia gotowości wykonywania zadań...

I OZ 639/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym...
we Wrocławiu grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a za przewlekłość postępowania i odmowę wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium...
1   Następne >   +2   +5   +10   75