Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol

I SA/Wa 1777/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

i Administracji z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę. Minister...
[...] czerwca 2008 r. nr [...], odmawiającą wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca 1996 r...

II SA/Wa 757/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

Sprawiedliwości z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] października 2011 r...

I OSK 545/05 - Wyrok NSA z 2006-03-07

w Warszawie z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika [...] z dnia 13 września 1982 r., utrzymało w mocy swoją decyzję. W uzasadnieniu organ wskazał, że w dniu 21 maja 2002 r...

I OSK 1585/12 - Wyrok NSA z 2014-01-23

. o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji z dnia [...] listopada 1986 r. nr [...]. We wniosku podniosła, że decyzja ta rażąco narusza art. 16 ust. 1-4 ustawy z dnia 22...
, że nie można było orzekać o przejęciu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji było także, w ocenie Kolegium, skierowanie jej do osoby...

I SA/Wa 1775/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-13

rozstrzygniętej własnym postanowieniem z dnia [...] lipca 2008 r., nr [...], zawieszającym postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia...
działek oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Z. jako nr [...], nr [...], nr [...], nr [...] i nr [...], wpisanych do KW nr [...]., Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności...

VIII SA/Wa 26/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-16

do sieci wodociągowej., W związku z powyższym skarżący wnosił o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały., W uzasadnieniu skargi podnosił, że Rada Gminy...
roku, nr [...] nie daje podstaw do uznania niezasadności skargi ponieważ wyeliminowanie tych przepisów ze skutkiem od daty uchylenia (ex nunc). Stwierdzenie nieważności uchwały...

I OSK 627/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] maja 2008 r. [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę...
. NR [...] ODMAWIAJĄCĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI DECYZJI KIEROWNIKA WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI URZĘDU DZIELNICOWEGO ŁÓDŹ...

II SA/Bk 731/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-30

wezwanie za niezasadne., Ponadto w dniu [...] czerwca 2021 r. S. Spółdzielnia Mieszkaniowa w S. skierowała do Wojewody P. wniosek o stwierdzenie nieważności i niezgodności...
kwestionowanej uchwały skarżąca wniosła o stwierdzenie jej niezgodności z prawem oraz stwierdzenie jej nieważności. Zdaniem skarżącej 'uchwalona moc określona w pkt III...

VIII SA/Wa 998/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

wchodzi w życie z dniem podjęcia., W skardze złożonej do Sądu Prokurator Rejonowy w L. wniósł o stwierdzenie nieważności wyżej powołanej uchwały. Zaskarżonej uchwale zarzucał...
wodociągowych., W uzasadnieniu skarżący wskazywał, że zaskarżona uchwała jest aktem prawa miejscowego, co czyni dopuszczalnym stwierdzenie jej nieważności po upływie terminu z art...

VIII SA/Wa 835/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nałożenia opłaty...
jako k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku P.W., o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta [...] z dnia [...]grudnia 2013 roku, znak: [...] w części dotyczącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   46