Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol

II OSK 2028/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

. o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji i o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu. W uzasadnieniu wniosku podniesiono...
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy i Miasto S. z dnia [...] kwietnia 2009 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia p.n....

VII SA/Wa 509/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-27

w [...] na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego z dnia [...] grudnia 2015 znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić...
stwierdzenia, z urzędu, nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] lipca 2009 r., Nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej '[...]' Sp. z o.o. z siedzibą...

II OZ 1368/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-08

w Krakowie z dnia [...] lutego 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie O. S.K.A. z siedzibą w K. wniosła...
decyzję z [...] listopada 2015 r., którą organ ten odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Krakowa z [...].03.2008 r., ustalającej warunki...

I OSK 170/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-21

F. Warszawie z siedzibą w Warszawie na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia: dopuścić A. Sp. z o.o....
[...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia., W uzasadnieniu podniosła, że Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ż...

II OZ 834/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-09

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2015 r., znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu Sąd...
wyłącznie legitymację skarżących do żądania stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie decyzja badająca legalność decyzji o pozwoleniu na budowę...

VII SA/Wa 702/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-09

Budowalnego z dnia [...] lutego 2015 znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze...
stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] z dnia [...] grudnia 2014 r., Nr [...] stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji...

II OSK 303/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-03

[...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę mechaniczno - chemiczno - biologicznej...
, na której planowana jest inwestycja. W dalszej części pisma przedstawiła stanowisko w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę., Naczelny Sąd...

II SA/Kr 894/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-11

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - zezwolenia Starosty [...], a także w sprawie cofnięcia bez odszkodowania decyzji zezwolenia, firma B. dalej prowadzi swoją...
, nie stanowi przesłanki do uznania wnioskodawcy również za posiadającego interes prawny w postępowaniu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie...

II OZ 536/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie, 2. dopuścić A.Ł. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika...
stwierdzenia nieważności ww. decyzji Prezydenta Miasta w pozostałej części. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił decyzję Wojewody w części dotyczącej odmowy stwierdzenia...

VII SA/Wa 1591/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-10

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2016 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić...
prowadzenia postępowania wszczętego wnioskiem E. M., K. K. i G. Ż. o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej spółce P. Sp...
1   Następne >   +2   +5   +10   18