Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II OSK 14/12 - Wyrok NSA z 2013-05-14

Budowlanego z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części oddala skargę kasacyjną. . Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 17...
. [...] a ul. [...] w K.', zlokalizowanego na działkach nr [...],[...],[...],[...] obr. [...] Kraków P., Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. decyzji wystąpili R...

II OSK 1007/09 - Wyrok NSA z 2010-06-11

[...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu na rozprawie...
., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, oddalił skargę., Przedmiotowy wyrok zapadł w następujących okolicznościach sprawy., Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego...

VII SA/Wa 180/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-09

z dnia [...] grudnia 2009 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r., znak...
[...] sierpnia 2009 r., Nr [...], odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Ł. z dnia [...] listopada 2008 r., Nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany...

II OSK 2423/18 - Wyrok NSA z 2019-10-17

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1.uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę...
: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - uchylił zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej przedstawił następujący stan faktyczny...

II OSK 1594/07 - Wyrok NSA z 2008-12-12

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną...
Budowlanego z dnia [...] lutego 2007r., znak: [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji., W uzasadnieniu stanowiska Sąd...

VII SA/Wa 401/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

Budowlanego z dnia [...] grudnia 2018 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia...
. o stwierdzenie nieważności powyższego rozstrzygnięcia, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Wnioskodawca wskazał, że Starosta T. wydając sporną decyzję naruszył rażąco art. 35 ust...

VII SA/Wa 2006/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję...
z tym stwierdzenie nieważności tej decyzji jest uzasadnione. Powołując się na art. 68 Prawa budowlanego i art. 7, 77 § 1, 75 k.p.a., GINB stwierdził, że dopiero na podstawie...

II OSK 1544/12 - Wyrok NSA z 2013-11-29

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy oddala skargi kasacyjne Wyrokiem z dnia 6 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/GI 873/11...
Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy., Wyrok powyższy zapadł...

VII SA/Wa 471/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu podjętego orzeczenia Główny Inspektor Nadzoru...

II OSK 956/07 - Wyrok NSA z 2008-08-27

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca...
i pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jakie Starosta O. udzielił M. i L. D.., Wniosek o stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. z dnia [...] złożył skarżący J...
1   Następne >   +2   +5   +10   14