Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X
  • Symbol

I OSK 578/08 - Wyrok NSA z 2008-11-13

[...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
. Nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] maja 2007 r., wydane w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach...

I OSK 1697/10 - Wyrok NSA z 2011-04-05

. na decyzję Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie świadczeń w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji 1. uchyla...
2010 r. nr [...] w przedmiocie świadczeń w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji uchylił zaskarżaną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dowódcy [...] Okręgu...

I OSK 1472/16 - Wyrok NSA z 2018-05-11

Polskiego z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
w [...]. Jednocześnie pismem z dnia [...] lipca 2011 r. skarżący złożył do Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia...

II SA/Wa 1707/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-30

Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i decyzji Dowódcy...
Zbrojnych, uchylił decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] z dnia [...] lipca 2015 r. Nr [...], w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Dowódcy JW...

II SA/Wa 337/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę Minister Obrony Narodowej postanowieniem nr [...] z dnia...
. o odmowie wszczęcia postępowania, wydane na podstawie art. 61a k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku S. K. z dnia [...] kwietnia 2018 r. o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Wa 999/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-10

Powietrznych z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności rozkazu ewidencyjnego o zwolnieniu z zawodowej...
orzeczenie weszło do obrotu prawnego, co oznacza, że objęty wnioskiem o stwierdzenie nieważności rozkaz personalny nie mógł być wydany przed dniem [...] czerwca 2012 r., Decyzją...

II SA/Wa 1699/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego uchylającego rozkaz personalny w sprawie...
jak odwołanie od orzeczenia organu I instancji., W tej sytuacji skarżący w dniu [...] lipca 2010 r. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności rozkazu personalnego z dnia...

I OSK 1476/09 - Wyrok NSA z 2010-04-26

i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Skarżący wywodził, że stwierdzenie nieważności decyzji, której następstwem było ustanie stosunku służbowego zawodowej...
[...] września 2005 r., W dniu [...] czerwca 2007 r. R. B. złożył do Dowódcy Wojsk Lądowych wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] sierpnia 2004 r. Organ ten decyzją...

II SA/Wa 880/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r. oddala skargę Minister Obrony...
Wojskowego Biura Emerytalnego w W. z dnia [...] grudnia 2008 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o waloryzacji emerytury wojskowej wydanej po 1 stycznia 1999...

II SA/Wa 1983/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - oddala skargę. Decyzją z dnia [...] września 2014 r. nr [...], wydaną...
stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Obrony Narodowej nr [...] z dnia [...] maja 2014 r., utrzymującej w mocy decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100