Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 2478/01 - Wyrok NSA z 2003-12-08

, że Wojewódzki Inspektor Sanitarny wykonuje zadania w zakresie higieny radiacyjnej, a budowa stacji bazowej telefonii komórkowej należy do zakresu higieny radiacyjnej...
dla budowy stacji bazowej w miejscowości S. przy ul. C. 17, na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu postanowienia...

IV SA 2948-2950/01 - Wyrok NSA z 2003-05-06

1. Stacja bazowa telefonii komórkowej jest obiektem budowlanym na wykonanie którego, niezależnie od tego, czy jest wykonany na budynku, czy też jako wolnostojące...
urządzenie, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę., 2. Projektowana na budynku przychodni zdrowia stacja bazowa telefonii komórkowej nie jest elementem wyposażenia...

SA/Bd 373/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-09

Bazowej Stacji Telefonii Komórkowej Systemu DUAL BAND G. T. kod F-1-3447-TR1 zlokalizowanej w G. ul. M., ocenia się, że obszary, w których występują pola...
, że Bazowa Stacja Telefonii Komórkowej zlokalizowana w G. przy ul. M. nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludności i środowiska i będzie spełniać wymagania zawarte...

IV SA 3327/02 - Wyrok NSA z 2003-11-14

na montaż urządzeń stacji bazowej telefonii cyfrowej na wieży widokowej w miejscowości B. gmina D. na terenie działki nr ew. 105/8. W uzasadnieniu organ odwoławczy...
w postępowaniu w charakterze strony. Nie można także pominąć, że toczyły się trzy postępowania administracyjne dotyczące realizacji na działce nr ew. 105/8 stacji bazowych telefonii...

IV SA 4171/02 - Postanowienie NSA z 2003-02-14

29 maja 2002 r. odmawiającej uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska projektu budowlanego stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM 208166 na więzy kościoła p.w....
Miłosierdzia Bożego przy ul. A. 12 w W. Decyzją z dnia 29 maja 2002 r. Starosta Powiatu W. pozytywnie, bez uwag, zaopiniował projekt budowlany stacji bazowej telefonii...

SA/Bd 2037/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-20

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce 173/3 w miejscowości P., stanowiącej własność małżonków S. Wójt Gminy W. decyzją...
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym W.-P. na działce 191/1/LP. Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nie została zmieniona...

II SA/Ka 658/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-01-17

Projektowane wykonanie robót montażowych urządzeń telefonii komórkowej stacji bazowej /szafa sterująca z konstrukcją daszku/ wymaga uzyskania przez inwestora decyzji...
pozwolenie na budowę na rzecz PTK C. Sp. z o.o. w W. odnośnie inwestycji polegającej na wykonaniu robót montażowych urządzeń telefonii komórkowej stacji bazowej GSM 900...

III SA 43/03 - Wyrok NSA z 2003-11-24

stacji bazowych od innego przedsiębiorstwa, które zostały podwójnie udokumentowane. Odliczenia spółka dokonała tylko raz. ale organa skarbowe i tak je zakwestionowały...

IV SA 66/02 - Wyrok NSA z 2003-11-18

miejscowego'., Po rozpatrzeniu zażalenia inwestora - S.A. P. w W. wskazującego na to, iż projektowana stacja bazowa GSM Plus stanowi 'efektywną konstrukcję inżynierską' i mieści...
w W. na postanowienie Głównego Konserwatora Zabytków z dnia 27 listopada 2001 r. (...) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu stacji telefonii...