Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 2313/01 - Wyrok NSA z 2002-05-08

podał, że w wyniku wydania decyzji stwierdzających nieważność: decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej oraz decyzji zatwierdzającej plan...
realizacyjny budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 'C.'; decyzje te podlegają eliminacji z obrotu prawnego, zaś inwestor działał w złej wierze kontynuując budowę...

II SA/Gd 2090/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-05-28

Jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej wynika, iż inwestycja ta zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska...
. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Prezydenta Miasta G...

II SA/Lu 190/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-05-17

masztu antenowego nadawczo-odbiorczego i lokalizacji stacji bazowej GSM na terenie działki Nr (...) położonej w (...) przy ul. (...) /teren Samodzielnego Publicznego...
przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./. W świetle żądania wniosku budowa masztu antenowego nadawczo-odbiorczego i stacji bazowej GSM mają być zlokalizowane...

II SA/Łd 88/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-07-23

obejmujące budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PTK 'C.' (...) na nieruchomości położonej w Ł. przy ul. G. 54, która to inwestycja obejmuje budowę wieży antenowej...
i zagospodarowania terenu z dnia 10.07.2000 r., ponieważ:, - stacja bazowa telefonii komórkowej PTK 'C.' (...) na nieruchomości położonej w Ł. przy ul. G. 54 jest obiektem, który z mocy...

II SA/Gd 78/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-10-03

ze zm./ wznowił postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS-GSM na terenie działki nr 151/5...
z którą 'P.' S.A. W. Al. J. 81, uzyskał pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS-GSM, na terenie działki nr 151/5 położonej w N.-K...

IV SA 1923/00 - Wyrok NSA z 2002-06-12

Warunkiem dopuszczenia stacji bazowej sieci do pracy jest obowiązek wykonania przez inwestora pomiarów rozkładu pól elektromagnetycznych wokół stacji zgodnie z Polską...
. z o.o. z siedzibą w W. - zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę konstrukcji wsporczych stacji bazowej sieci ERA GSM Polskiej Telefonii Cyfrowej na dachu...

II SA/Wr 1303/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-04-25

r. (...) w przedmiocie udzielonego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonu komórkowej GSM w G. I. - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z dnia 12 kwietnia...
i wydał pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w G. zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Ustalono też warunki realizacji inwestycji przez nałożenie...

IV SA 2372/00 - Wyrok NSA z 2002-09-03

i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM 900 '21114E' wyposażonej w anteny sektorowe: 3 zespoły po dwie szt. anten...
, że ze znajdującej się w aktach oceny oddziaływania na środowisko projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej GSM 900 '2111eE' sporządzonej przez biegłego...