Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 317/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-09

. - Powiat [...] decyzją nr [...] z 7 września 2018 roku, znak: [...], nakazał inwestorowi: [...] S.A. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej...
., wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zrealizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku nr [...] przy ul. [...] w K...

II SA/Op 341/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-14

się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii...
2018 r. wystąpił do Starosty [...] i Burmistrza [...] o informację w sprawie udzielonych pozwoleń na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w [...]., W dniu 16...

VII SA/Wa 1243/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

robót budowlanych dotyczących rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie działki nr ew. [...] w J., wykonanych bez wymaganego pozwolenia na budowę...
[...] Stowarzyszenia [...] (dalej: 'Stowarzyszenie') o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie rozbudowy w kwietniu 2018 r. stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie...

II SA/Kr 1642/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-05

dokumenty w terminie do dnia 31.03.2018 r., Wg organu I instancji w stanie faktycznym niniejszej sprawy miała miejsce rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej...
usytuowanej na dachu budynku, przy ul. [...] w K.. Wykonane przez Inwestora roboty budowlane zaklasyfikowane zostały jako rozbudowa. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej...

IV SA/Po 347/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-12

decyzję Starosty [...] nr [...] z dnia 20 grudnia 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
r. [...] Sp. z o. o. złożyła do Starostwa Powiatowego w S. wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] Sp...

II SA/Kr 641/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-02

robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych tj.: przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej KRA2022_A, składająca się ze stalowej wieży kratowej...
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.; obecnie Dz.U. z 2019 r., poz. 1186), dalej 'P.b.'., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał m.in., że przedmiotowa stacja bazowa...

II SA/Wr 526/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-08

uwarunkowaniach prawnych i faktycznych., Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. (dalej - PINB) wpłynęła informacja o wykonaniu stacji bazowej telefonii...
kontroli. W ramach tej czynności ustalono, na dachu budynku przy ul. [...] we W. istnieje stacja bazowa telefonii komórkowej A Sp. z o. o. utworzona z zespołu urządzeń...

II SA/Sz 578/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-12

26 kwietnia 2018 r., (sygn. akt II SA/Sz 55/18), uchylającego decyzję Starosty [...] z dnia [...] r., znak: [...] dotyczącą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...
dnia [...] sierpnia 2018 r. Organ nadzoru budowlanego przeprowadził ponowną kontrolę budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. W dniu kontroli na terenie działki...

VII SA/Wa 1575/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

[...] maja 2016 r. nr [...] (dalej jako: 'PINB') , nakazującej [...] S.A. rozbiórkę stacji bazowej telefonii cyfrowej składającej się z dwóch masztów o wysokości 6,80 m...
przy ul. [...] w [...] - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., Z akt postępowania administracyjnego wynika, że stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci...

II SA/Rz 1232/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-09

nr 4745/6 w [...] , Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w [...] wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stacji bazowej telefonii cyfrowej wraz z masztem...
inwestycja został zrealizowana zgodnie z decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] z dnia [...] maja 1997 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii...
1   Następne >   +2   +5   +10   58