Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 481/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-14

) o podjęcie działań mających na celu wydanie nakazu rozbiórki nielegalnych stacji bazowych telefonii komórkowej [...],[...] i [...] zlokalizowanych na dzwonnicy kościoła...
z dnia [...] r. opartym na przepisie art. 31 § 2 k.p.a. PINB odmówił wszczęcia postępowania w sprawie rozbiórki stacji bazowych telefonii komórkowej objętych wnioskiem...

I SA/Lu 598/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-13

w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji., W ocenie organu odwoławczego prawidłowa jest ocena Prezydenta Miasta o uznaniu stacji bazowej...
definicji organ skonstatował, że ich analiza daje podstawę do stwierdzenia, iż stacje bazowe telefonii komórkowej są budowlami, czego potwierdzeniem są także uzyskane...

II SA/Gd 638/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. J. Soplicy 1 dz. nr 1111 obr...
nieruchomościami, która pozwala na uznanie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej za realizację celu publicznego prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, a także innych...

II SA/Łd 283/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-06-13

budowlane związane z budową stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] nr [...] oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. W związku ze złożonym w dniu 20 października 2005...
do Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Ł. stwierdzono, że stacja bazowa telefonii cyfrowej [...] pracuje w zakresie częstotliwości [...] i jest użytkowana., Na powyższe...

II SA/Wr 115/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-06

środowiskowych uwarunkowań zgody dla B sp. z o. o. polegającego na budowie stacji bazowej sieci C nr [...], na działce nr [...] położonej w T., gmina L. Z.; oddala skargę...
lub określone w ust.3, Ponadto wskazano, iż stacja bazowa telefonii komórkowej sieci C nr [...] B Sp. z o. o., zlokalizowana jest w miejscowości T. gmina L. Z. na działce...

IV SA/Wa 1918/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-23

polegającego na budowie stacji bazowej sieci (...) nr (...) przy ul. (...) w W., zgłaszając następujące środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji:, 1. inwestycję należy...
oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej na środowisko może być każdy, kto posiada wiedzę w tym zakresie, przy czym raport zostaje poddany ocenie przez organy...

II SA/Kr 667/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-24

21.01.2002 r. Spółka 'A' S.A. dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na montażu urządzeń radiolokacyjnych stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci...
co do eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej, decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uzgadniającego projekt budowlany stancji bazowej telefonii komórkowej...

IV SA/Wa 74/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-23

decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] nr [...] na dachu budynku (salonu samochodowego...
. odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] nr [...] wraz z masztem umieszczonym na dachu budynku...

II SA/Kr 494/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-17

Urzędowy Województwa [...] Nr 80, poz. 2272) w zakresie, w jakim wyłącza realizację stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie obszaru objętego planem., Strona...
stacji bazowej telefonii komórkowego zlokalizowanej na terenie Gminy [...] . Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości zbudowania...

II SA/Bd 527/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-10-23

się do Burmistrza Miasta [...] z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej P. T. C. sieci '[...]' BTS...
nad ich nieruchomościami. Zdaniem organu lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej narusza interes prawny właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   37