Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Lu 124/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-30

nie zadeklarowała do opodatkowania następujących budowli: stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie [...], zlokalizowanej przy ul. P., w Z.; rozbudowanej...
stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie [...], zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul. N., w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie...

II SA/Sz 713/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-20

stacji bazowej sieci [...] o numerze [...] na dz. Nr [...] obr. [...] przy ul. [...] w [...], o co wystąpił operator sieci - Spółka A. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
powołał się na § [...] pkt [...] miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego (mpzp) zgodnie z którym w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej utrzymuje...

II SA/Kr 1108/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-16

[...], odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o nazwie '[...] nr [...]', na działce nr 1, w miejscowości Ć...
dla zamierzenia inwestycyjnego - Stacja Bazowa Telefonii komórkowej o nazwie '[...]', zlokalizowanej na działce nr 1 w miejscowości Ć. , gmina O., W uzasadnieniu decyzji podał...

II FSK 1373/08 - Wyrok NSA z 2010-01-19

budowli: 1) stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS, oznaczenie BT-..., zlokalizowanej przy ul. P. w Z., 2) rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS 900...
, oznaczenie BT ..., zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul. N. w Z., 3) stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS, oznaczenie BT-..., zlokalizowanej na dzwonnicy...

II SA/Lu 37/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-27

. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta L. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy przez C. Sp. z o.o. w W. stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Gd 767/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-18

. 140, 143 kodeksu cywilnego., W uzasadnieniu odwołujące się podniosły, iż planowana inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej na budynku mieszkalnym na działce...
inwestor ma zamiar budowy stacji bazowej sieci A S.A. na dachu budynku mieszkalnego przy ul. O. [...] w G., na działce nr [...], k.m. [...]., Zgodnie z art. 50.1 ustawy...

II SA/Łd 865/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-19

kosztów postępowania. LS Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta Ł. zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił A Sp. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej...
. zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi pozwolenia na realizację inwestycji, polegającej jednak już tylko na budowie wieży stacji bazowej z przyłączem...

II SA/Ol 111/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-30

i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej i wieży antenowej o wysokości 36 m na działkach nr '[...]' i '[...]' obręb '[...]' przy ulicy...
doktryny brak jest podstaw aby uznać, że inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nie może być traktowana jako inwestycja celu publicznego...

VII SA/Wa 1780/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-09

w [...] z dnia [...].01.2005 r. udzielającej P. Sp. z o.o. pozwolenia na użytkowanie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej nr [...] [...] - jako wydanej z rażącym naruszeniem...
przez organ nadzoru budowlanego obowiązku, polegającego na konieczności zbadania zgodności wykonania stacji bazowej telefonii komórkowej z projektem. Skutkiem tego zaniedbania...

VII SA/Wa 416/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-22

bazowej telefonii komórkowej GSM-900 MHz., Organ wskazał, że w postępowaniu zwykłym stwierdzono, iż montaż ww. stacji bazowej nie spowodował zmiany sposobu użytkowania...
. Ponadto, w decyzji z dnia [...] marca 2004r. [...] WINB wyjaśnił dodatkowo, że decyzja o pozwoleniu na budowę ww. stacji bazowej, została uchylona a postępowanie w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   53