Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Sz 247/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-22

na budowę dla Spółki A. stacji bazowej telefonii komórkowej [...] obejmującej: wieżę kratową o konstrukcji stalowej i całkowitej wysokości 61,45 metra z zespołem urządzeń...
stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wymaganymi dokumentami., Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę...

II OSK 2295/13 - Wyrok NSA z 2015-07-08

naprawczego dla dokonanej w sposób nieuprawniony stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 10...
[...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania naprawczego dla dokonanej w sposób nieuprawniony rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Op 256/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-27

Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia 15 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 1) uchyla...
., nr [...], umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr [...] km. [...] obręb [...], przy ul...

II SA/Gd 716/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

., Nr [...], którym odmówiono wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku skarżącego w przedmiocie realizacji robót budowlanych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej...
stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr [...] w K. następujących robót budowlanych:, 1. wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, 2. przedłużenie drabinki kablowej...

II SA/Gl 288/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-17

nr [...] z dnia [...]r. Prezydent Miasta K. poinformował, że nie wnosi sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do robót budowlanych polegających na budowie stacji bazowej telefonii...
. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania nakazu rozbiórki ww. stacji bazowej., Następnie PINB w K. decyzją z dnia...

II SA/Gl 1329/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

legalności budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w S. przy ul. [...]. Inwestorem przedsięwzięcia była [A] S.A. z siedzibą w W. przy ul. [...] w W. (nazywana w dalszej części...
uzasadnienia również 'skarżącą')., W ramach postępowania wyjaśniającego organ I instancji ustalił, że montaż stacji bazowej nastąpił bez pozwolenia na budowę. Inwestor...

II SA/Ke 338/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-02

Budowlanego w [...], działając na skutek wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia 28.08.2014r., wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii...
21.10.2014r. przedstawiciele organu I instancji stwierdzili, że znajdująca się na ww. działce stacja bazowa telefonii komórkowej wykonana jest w postaci stalowej kratowej wieży...

II SA/Kr 1261/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-18

mającego na celu budowę nowego obiektu budowlanego: 'Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] Sp. z o.o. o oznaczeniu [...], w skład której wchodzić...
. ogrodzenie zabezpieczające mocowane do krawężników wieży;, 7. instalacja zasilająca urządzenia stacji bazowej w energię elektryczną (WLZ) 'wewnętrzna linia zasilająca...

II SA/Kr 858/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-06

w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na pylonie reklamowym stacji benzynowej [...], zlokalizowanej na działce nr [...] obr. [...] przy ul. Z. w K...
anten radioliniowych oraz okablowania całej przedmiotowej stacji bazowej, zrealizowanej bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę (...).', Powyższa decyzja zapadła...

VII SA/Wa 253/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

. Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego dla [...] umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
w sposób bezsporny wykazały, że roboty budowlane związane z instalacją urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] sp. z o.o. na dachu przedmiotowego budynku zostały...
1   Następne >   +2   +5   +10   38