Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Sz 1476/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-13

w W. doprowadzenie przebudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] do stanu poprzedniego, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy...
Prawo budowlane nakazał Spółka A. S.A. rozbiórkę elementów samowolnej przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] , zlokalizowanej na działce nr [...] , gmina M...

II SA/Wr 767/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-20

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...], zlokalizowanej przy pI. [...]w Ś.., W uzasadnieniu decyzji DWINB podano...

II OSK 1909/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] października 2013r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej...
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy (dalej PINB) z żądaniem wstrzymania rozbudowy mocy emisji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...]. Zdaniem S...

II SA/Wr 227/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-10

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii...
w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] nr [...] zlokalizowanej w Ś. przy ul. G., na terenie działki nr 4/27, AM-[...]., Wskazane rozstrzygnięcia...

II SA/Wr 378/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-20

rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie E...
. wystąpiło do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. (dalej także jako: PINB) z żądaniem wstrzymania rozbudowy mocy emisji stacji bazowej telefonii komórkowej...

II OSK 1247/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
2013 r. umorzył wszczęte na skutek żądania skarżącego postępowanie administracyjne 'w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] ([...] Sp. z o.o....

II OSK 2049/14 - Wyrok NSA z 2016-04-27

[...] z [...] listopada 2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego 'Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej...
o wysokości 6 m, składającej się z segmentu S1 i S2) na dachu budynku przy ul. O. [...], w ramach ww. budowy stacji bazowej, było przedmiotem zgłoszenia robót budowlanych z 9...

II SA/Sz 1475/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-03

. Wojewoda decyzją z dnia [...] r[...] uchylił w całości decyzję Starosty z dnia [...], udzielającą Spółce A. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...
pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej., Decyzją z dnia [...] Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu...

II SA/Kr 1348/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-05

: [...],, nakazał [...], S.A. z siedzibą w W. rozbiórkę na własny koszt samowolnie wybudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej [...], w miejscowości T., gmina T...
decyzji o nakazie rozbiórki masztów i urządzeń stacji bazowej, podczas gdy kwestie jej budowy zostały rozstrzygnięte prawomocną decyzją, czym naruszono zasadę ochrony praw...

II SA/Kr 1599/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-09

administracyjne w sprawie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki A. w miejscowości B. , na działce nr [...] ., Jako podstawę prawną organ wskazał art...
I instancji przeprowadził oględziny na działce nr [...] w B. , podczas których ustalono, iż na ww. działce jest zlokalizowana stacja bazowa telefonii komórkowej, wybudowana...
1   Następne >   +2   +5   +10   44