Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OSK 596/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

.) wniósł sprzeciw wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalacji urządzeń teletechnicznych stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym antenowych...
, na którym jest posadowiona. Wskazując, że na obszarze objętym zasięgiem oddziaływania projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej (promień 150 m od środka...

II SA/Op 310/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-31

Budowlanego w Opolu z 28 grudnia 2015 r., nr [...], nakazującą Spółce rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku...
. przeprowadził kontrolę w sprawie robót budowlanych polegających na wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy [...] w [...]. W toku kontroli ustalono...

VII SA/Wa 2058/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

. - Kodeks postępowania administracyjnego, umorzył postępowanie w sprawie 'rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dz. nr [...] w m. M., gm. M...
nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki [...] na działce o numerze [...] obrąb [...] M. przy ul. K. w M.., Pismem z [...].03.2015r. zawiadomiono...

II SA/Kr 10/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-30

: [...] ) na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa Budowlanego, nakazał inwestorowi - 'T.' SA z siedzibą w [...] rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] , zlokalizowanej...
telekomunikacyjnych, wykonanej bez wymaganego pozwolenia na budowę (wobec braku wypełnienia w całości przez właściciela stacji bazowej obowiązku nałożonego postanowieniem PINB z dnia...

II SA/Kr 1102/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-23

., znak: [...] odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] S.A. nr [...] z wewnętrzną...
zabezpieczające;, < droga wewnętrzna;, < instalacja zasilająca urządzenia stacji bazowej w energię elektryczną (WLZ) wewnętrzna linia zasilająca na działce ewidencyjnej...

II OSK 613/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

, oddziaływanie anten występuje poza granicą działki, na której zlokalizowany jest budynek, na którym ma być montowana stacja bazowa telefonii komórkowej. Rozkład pól...
elektromagnetycznych wokół stacji bazowej wskazuje, że zasięg występowania sumarycznego pem z poszczególnych anten o gęstości mocy większej niż 0,1 W/m2 wykracza poza działkę...

IV SA/Po 586/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-17

czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodności z prawem stacji bazowej telefonii cyfrowej Nr [...] zlokalizowanej w P. przy ul. [...], na działce...
o nr [...] będącej aktualnie własnością [...] S.A. (zwane dalej odpowiednio: obowiązek; stacja bazowa; działka nr [...])., W uzasadnieniu decyzji organ opisał...

II SA/Sz 1238/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-01

budowlanej zrealizowanych bez pozwolenia robót, polegających na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...], zlokalizowanej na działce nr [...] w [...] (gm...
, albowiem wymiana urządzeń na stacji bazowej odbyła się w sposób zgodny z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, dlatego też nie ma potrzeby doprowadzania wykonanych...

II SA/Kr 1278/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-30

polegać będzie na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej (na dachu budynku na os. [...] w K.) w następujący sposób: wykonanie wzmocnienia konstrukcji...
chodzi o montaż dodatkowych anten i urządzeń na istniejącej już stacji bazowej telefonii komórkowej, co zmienia parametry użytkowe istniejącej stacji bazowej...

II SA/Kr 345/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-31

z siedzibą w [...] robót budowlanych określonych jako instalacja urządzeń technicznych stacji bazowej telefonii [...] o numerze [...] na dachu budynku przy ul...
. Przedmiotem zgłoszenia było wykonanie robót budowlanych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. [...] w [...], a polegających...
1   Następne >   +2   +5   +10   46