Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 2441/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-28

A. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji suszami w budynku wielorodzinnym przy ul. [...], na pomieszczenie stacji bazowej...
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę takich stacji., Bezpodstawnie zatem przyjęto, że stacja bazowa telefonii komórkowej zaliczona...

II SA/Wr 1368/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-26

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej komórkowej telefonii cyfrowej [...] R. w S.; I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II...
pod nazwą stacja bazowa komórkowej telefonii cyfrowej [...] R . W dniu [...]r, został złożony w imieniu Inwestora - A S.A. z siedzibą W. wniosek o wydanie wskazanych wyżej...

II SA/Sz 65/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-11

nr [...] zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. [...] pod budowę bezobsługowej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej [...]., Z uwagi na to, że inwestor nie zdążył uzyskać...
o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej [...] wraz z przyłączem elektrycznym na istniejącej wieży...

IV SA/Wa 1360/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-05

, iż przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowych telefonii komórkowej eksploatowanej przez obie spółki. W decyzji...
, sprawujące zarząd wspólnot mieszkaniowych, spółki 'P.' S.A. oraz 'R.' Sp. z o.o. wniosły o uchylenie zaskarżonych decyzji oraz unieruchomienie stacji bazowej telefonii...

IV SA/Wa 963/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-05

, iż przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowych telefonii komórkowej eksploatowanej przez obie spółki. W decyzji...
, sprawujące zarząd wspólnot mieszkaniowych, spółki 'P.' S.A. oraz 'R.' Sp. z o.o. wniosły o uchylenie zaskarżonych decyzji oraz unieruchomienie stacji bazowej telefonii...

II SA/Gd 3040/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-01-13

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej., W uzasadnieniu wskazano, że decyzją...
Nr [...] z dnia 20 października 2000r. Wójt Gminy ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej., Pismem...

II SA/Rz 356/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-02

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2004 roku znak: [...] i jednocześnie nakazał A. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się z trzech anten...
Inspektora Nadzoru Budowlanego o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] realizowanego na istniejącym kominie B...

II SA/Wr 1697/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy stacji bazowej...
postępowania sądowego Decyzją z dnia [...]r. Wójt Gminy M. odmówił skarżącemu ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy stacji bazowej telefonii...

II SA/Wr 140/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-02

na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...]nr [...], zlokalizowanej na istniejącej wieży telekomunikacyjnej przy ul.. C. [...] w L., na terenach oznaczonych...
przestrzennego miasta L., nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym planem, nie jest możliwa lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej w jednostce oznaczonej...

II OSK 103/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

, iż z wniosku P. Sp. z o.o. w W. Starosta S. wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej GSM 900 wraz z przyłączem...
P. i R. R. i O. w R. Stowarzyszenie podniosło w motywach odwołania, iż na terenie bazy Gminnej Spółdzielni [...] w R. znajdują się już dwie stacje bazowe cyfrowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   23