Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1907/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-14

sposób wyliczenia powyższej kwoty za poszczególne elementy składające się na obiekt nazwany przez wnioskodawcę 'stacją bazową telefonii komórkowej'., Pismem z dnia [...] grudnia...
decyzji i ponowne ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego pod stację bazową telefonii komórkowej, skarżąca zarzuciła Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad...

II OSK 1090/06 - Wyrok NSA z 2006-11-30

nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 1. uwzględnia skargę o wznowienie postępowania i uchyla postanowienie...
polegającej na montażu stacji bazowej telefonii cyfrowej. Skoro bowiem z raportu oddziaływania tej inwestycji na środowisko wynika, iż w otoczeniu stacji powinny...

IV SA/Wa 1502/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-29

pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] Z., zlokalizowanej na działce nr [...] w miejscowości Z., gm. G. W uzasadnieniu postanowienia podano...
, iż z załączonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego przez mgr inż. M. C. oraz mgr inż. J. Z. wynika, iż w skład stacji bazowej wejdą urządzenia...

VII SA/Wa 406/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-10

inwestorowi P. S.A. pozwolenia na budowę stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej systemu P. na działce nr ew. [...] obręb [...], przy ul. [...] w K.., W decyzji określił...
stacji bazowej telefonii komórkowej P. [...]S.A. w W. na działce nr [...] w K. przy ulicy [...]., W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że w dniu wszczęcia postępowania...

II SA/Sz 438/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-08-09

oraz sposobu sprawdzania dotrzymywania tych poziomów / Dz. U. Nr 192, poz. 1883 /:, - wyraził zgodę na realizację przedsięwzięcia: 'Przebudowa stacji bazowej telefonii...
. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:, 1.1. Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej zainstalowanej na wieży kratowej o wysokości ok. [...] m przy ul...

II SA/Bk 146/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

budowlanego - stacji bazowej telefonii komórkowej 'Cz.' [...] z kontenerem wartowni, szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne i ogrodzeniem, zlokalizowanej...
Inspektora Nadzoru Budowlanego, w H. wpłynął wniosek PTK C. Sp. z o. o. w W. o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK C. ' Cz...

II SA/Wr 422/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-01

Budowlanego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej nr [...] oraz nałożenia obowiązku zakończenia robót budowlanych...
A Sp. z o.o. z siedzibą w W. ul. S. [...] pozwolenia na użytkowanie obiektu Stacji Bazowej nr [...] o część nadawczą na działce nr [...]w W. gmina K. wraz z przyłączem...

II SA/Gd 630/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-02-08

z siedzibą w W. pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] zlokalizowanej na kościele przy, ul. [...] w G. W uzasadnieniu wskazano...
wymagane uzgodnienia i dopełnił formalności wyznaczonych ustawą Prawo ochrony środowiska. W świetle raportu oddziaływania na środowisko projektowanej stacji bazowej...

II OSK 1393/05 - Wyrok NSA z 2006-11-21

Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie z dnia [...] marca 2004 r. nr [...], w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej. Do wydania tej decyzji doszło...
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), wymieniony organ nakazał P. dokonać rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej...

II SA/Sz 40/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-14

odwołania Spółki A., od decyzji Wójta Gminy Nr [...] z dnia [...] o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej...
. o gospodarce nieruchomościami (t.jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) stacja bazowa telefonii komórkowej nie jest inwestycją celu publicznego, wymienioną...
1   Następne >   +2   +5   +10   28