Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Po 1224/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-03

[...]) nakazującą inwestorowi Spółce A z siedzibą w W., rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. [...] położonej w L.., Zaskarżona decyzja została wydana...
na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym [...] w L., PINB wszczął z urzędu postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na powyżej oznaczonej...

II SA/Ke 212/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-04-06

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Wniosek ten był wielokrotnie zmieniany i modyfikowany. Ostatnio zmieniony wniosek Spółka złożyła 3...
stacji bazowych telefonii komórkowych., Dalej cytując treść art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny organ II instancji podniósł...

II OSK 641/18 - Wyrok NSA z 2020-01-29

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., K.p.a.), umorzył postępowanie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...
rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki [...] na działce o numerze [...] przy ul. [...] w [...], o czym zawiadomiono wnioskującego, właściciela nieruchomości...

II SA/Sz 850/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-27

pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu [...] 60m w miejscowości P. działka nr [...] obręb P. gmina K. , utrzymał w mocy decyzję organu...
[...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił [...] Spółce z o.o. z siedzibą w W. ul. [...] pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu [...] 60m...

II SA/Sz 345/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-25

i udzielił [...] Sp. z o.o. w W., pozwolenia na budowę, obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - wieża typu BOT - E360 m o wysokości całkowitej 61,95 m n.p.t....
wskazał na brak dokonania przez organ, I instancji samodzielnych ustaleń, pominięcie istniejącej stacji bazowej w odległości ok. 200 od działki nr [...] i łącznego...

II SA/Kr 50/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-13

administracyjne, wszczęte na wniosek, w sprawie zrealizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się z masztu o wys. 15 m wraz z urządzeniami systemowymi (anteny...
stacji bazowej, kontener techniczny), zlokalizowanej na dachu budynku usytuowanego się na działce nr [...] obr. [...]. ewid. P., przy ul. [...] w K., zrealizowanej...

II OSK 1476/18 - Wyrok NSA z 2020-12-17

terminie., Sąd zaznaczył, że okolicznością bezsporną jest fakt, iż dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sytemu...
, jak strony zgodnie podnoszą, przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej (obecnie sieci spółki [...]) została legalnie wybudowana. Stąd też, przedmiotem postępowania...

II SA/Wr 722/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-03

w W. na decyzję D.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej oddala...
Prawa budowlanego nakazano T[...]S.A. z/s w W.rozbiórkę rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T[...]S.A. (poprzednio [...]) nr [...], zlokalizowanej...

II SA/Rz 1036/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-08

bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr [...] w I. przeprowadzona została [...] maja 2016 r. kontrola, podczas której ustalono, iż stacja wybudowana...
z [...] lutego 2012 r. nr [...]. Podczas kontroli przedstawiciel Spółki wyjaśnił, że w lipcu 2013 r. w stacji bazowej zainstalowane zostały dodatkowe urządzenia: trzy anteny...

II SA/Bd 431/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-14

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie legalności wykonanych robót modernizacyjnych na stacji bazowej telefonii...
stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na w. w B. na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Starostwo Powiatowe w B. [...].09.1999 r. Po uzyskaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   45