Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 728/19 - Wyrok NSA z 2022-02-24

organu, planowana inwestycja niewątpliwie zmienia parametry użytkowe stacji bazowej, a w szczególności zwiększa sumaryczną moc zamontowanych na obiekcie anten. Z tego powodu...
można uznać, że jest to co najmniej przebudowa istniejącej stacji. Ponadto, jest możliwe uznanie tego typu robót także za rozbudowę stacji bazowej, gdyż przez rozbudowę...

II SA/Bd 1145/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-02-09

stacji bazowej telefonii komórkowej i w ocenie tut. organu wykracza poza pojęcie instalacji urządzeń na obiektach budowlanych, o którym jest mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3...
tego Wojewoda stwierdził, że roboty budowlane polegające na wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej P4, która ma zostać zlokalizowana na budynku Szkoły Podstawowej...

IV SA/Po 862/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-09

. poz. 1333 ze zm.; dalej: 'P.b.') wstrzymał zrealizowaną bez wymaganego pozwolenia na budowę - rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na dz. nr [...], obr. K...
stacji bazowej telefonii komórkowej', w sytuacji gdy 'roboty budowlane polegające na zainstalowaniu urządzeń na istniejącym obiekcie budowlanym zostały w całości...

II SA/Sz 1199/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-03-24

Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] czerwca 2021 r., nr [...], z sentencją w brzmieniu: 'z urzędu: 1) zawieszam postępowanie dotyczące przebudowy stacji bazowej telefonii...
) wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej P. w G. , 2) przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny...

II OSK 378/19 - Wyrok NSA z 2022-01-11

Nadzoru Budowlanego w K. o podjęcie czynności weryfikujących legalność zlokalizowanej na działce nr [...] w K. stacji bazowej telefonii komórkowej [...]., Organ nadzoru...
na podstawie skutecznego zgłoszenia Staroście K. rekonfiguracji systemu antenowego na istniejącej wieży stacji bazowej telefonii komórkowej [...], które obejmowało dziewięć anten...

VII SA/Wa 2466/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-01

., Następnie organ I instancji uznając, iż przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej została zrealizowania w ramach samowoli budowlanej, postanowieniem z [...] lipca...
i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, na obiektach budowlanych. W opinii [...]WINB stacja bazowa telefonii...

II OSK 865/19 - Wyrok NSA z 2022-01-20

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P. Sp. z o.o. nr ... na działkach o numerze ewidencyjnym ... i nr ... położonych w obrębie ... D. jednostka ewidencyjna ... D...
. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej realizację wieży do 63,0 m, urządzenia teletechniczne...

IV SA/Po 915/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-18

[...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...], znak: [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej...
., W dniu [...] października 2018 r. do Starostwa Powiatowego w K. wpłynął wniosek P. Sp. z o.o. o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami...

II SA/Po 703/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-24

infrastruktury technicznej - telekomunikacja T ustalono m.in.: lokalizację obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci...
działki nr [...] lokalizację obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci telekomunikacyjne i obiekty związane z eksploatacją...

II SA/Łd 978/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-11

i udzielającej A S.A. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A '26720 W.' wraz z wewnętrzną linią zasilającą, w miejscowości W., na działce...
wniosek o pozwolenie na budowę obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A '26720 W.' wraz z wewnętrzną linią zasilającą, w miejscowości W. na działce...
1   Następne >   +2   +5   9