Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 332/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-10-10

, wymiana modułów radiowych. Roboty budowlane miały być zrealizowane na stacji bazowej - obiekcie radiotelekomunikacyjnym telefonii komórkowej, zlokalizowanym na działce...
istniejącej stacji bazowej w rozumieniu art. 3 ust. 6 u.p.b. Ponadto organ podniósł wątpliwości dotyczące zgodności robót z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania...

II SA/Kr 780/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-09-15

inwestorowi: operatorowi P Sp. z o.o. z siedzibą w W. wstrzymać roboty budowlane związane z budową stacji bazowej telefonii komórkowej nr NWS2015 H operatora P Sp. z o.o....
terenu dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr NWS2015 H operatora P Sp. z o.o. z siedzibą w W. dokumenty wynikające z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3...

II OSK 2632/21 - Wyrok NSA z 2023-01-25

. Oceny przedsięwzięcia w postaci rozbudowy stacji bazowej poprzez montaż dodatkowych anten sektorowych dokonuje się natomiast w oparciu o przepisy § 2 ust. 1 pkt 7 lub §...
, czy instalacja taka, jeżeli dotyczy już istniejącej stacji bazowej, stanowi rozbudowę lub przebudowę stacji. W sytuacji bowiem gdy instalacja dodatkowych anten prowadzi...

II SA/Ol 738/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-01-10

A sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...
. umarzającej postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie stacji bazowej telefonii...

II SA/Ke 400/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-09-27

na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 'KIE3342A' wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. [...], obręb 0027, w rejonie ul...
postępowania dotyczącego lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej o planowanej wysokości blisko 60 metrów, która ma się znajdować w odległości mniejszej niż 50 m...

II OSK 24/22 - Wyrok NSA z 2023-02-27

i udzielającą E. S.A. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr ew. [...], obręb [...], gmina S., Skargę kasacyjną...
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr ew. [...], obręb [...], gmina S., w szczególności...

IV SA/Po 996/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-01-12

inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wraz z wewnętrzną linia zasilającą na terenie działki nr [...] D. ., P. sp...
- Burmistrz Miasta i Gminy P. (decyzja organu I instancji) odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa stacji bazowej telefonii...

II SA/Kr 1132/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-10-17

przez ich niezastosowanie i uznanie, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii...
. 1, MNos. 1 - MNos.4), jak i niemal całkowity zakaz lokalizowania innych niż wolnostojące inwestycji w postaci anten, masztów, stacji bazowych orz innych urządzeń...

IV SA/Po 525/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-10-26

w projekcie budowlanym parametrów technicznych stacji bazowej wskazano w uzasadnieniu do wyroku WSA w Poznaniu z 18 czerwca 2020 r. (sygn. akt II SA/Po 763/19)., Ponadto...
elektromagnetycznych w środowisku, będących w rozumieniu art. 3 pkt 20 p.b. przepisami odrębnymi, Sąd wskazuje, że w przypadku budowy stacji bazowej telefonii komórkowej za istotne...

II SA/Gl 4/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-10-23

. z o.o. z siedzibą w W. (inwestor) zwróciła się do Starosty M. o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...
[...] nr [...] wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działkach o nr ew. [...], [...] i [...] zlokalizowanych przy ul. [...] w M. (dalej 'planowana stacja bazowa...
1   Następne >   3