Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 1213/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-22

pkt 1, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 77, art. 123 K.p.a. właścicielowi stacji bazowej telefonii...
komórkowej nr [...] [...] zlokalizowanej na kościele przy ul. [...] w K., tj.: [...] Sp. z o.o. wstrzymał roboty budowlane związane z budową stacji bazowej telefonii...

IV SA/Po 656/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-17

od nałożenia obowiązku wykonania czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodności z prawem stacji bazowej telefonii cyfrowej nr [...] zlokalizowanej...
i prawnym., Starosta P. decyzją Nr [...] z dnia [...].09.2006 r. (znak [...]) zatwierdził projekt budowlany i udzielił P. Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej...

II SA/Gl 1081/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-21

pozwolenia na budowę firmie 'A' Sp. z o.o. w W. (dalej inwestor, skarżąca) stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu [...], na działce nr 1 w miejscowości R. w rejonie...
tej stacji bazowej telefonii komórkowej. Decyzja ta, po rozpatrzeniu odwołania inwestora, została utrzymana w mocy decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

II SA/Gl 734/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-21

. nr [...] w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności inwestycji - stacji bazowej telefonii komórkowej [...] z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...
się do Burmistrza Miasta S. o wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji tj. istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej na budynku przy ul. [...] w S...

VII SA/Wa 1855/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-26

., inwestorowi udzielono pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, dla której przewidziano zainstalowanie po jednej antenie nadawczej na każdym z trzech sektorów...
. Po wybudowaniu stacji na podstawie udzielonego pozwolenia, w latach 2012 i 2014 inwestor dokonał jej modernizacji i obecnie na przedmiotowej stacji bazowej zainstalowane...

II SA/Ke 698/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-21

budowlany i udzielił dla A. (zwanej dalej Spółką) pozwolenia na budowę, obejmującą: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] (kategoria obiektu budowlanego XXIX), w skład...
promieniowania anteny., Decyzją z dnia 11.06.2018 r. PINB udzielił pozwolenia dla Spółki na użytkowanie ww. stacji bazowej telefonii komórkowej., Organ I instancji...

II SA/Gd 232/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-17

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży typu MONOBOT H-42 o wysokości całkowitej 43,3 m n.p.t., na terenie działki nr [..], w obrębie ewidencyjnym...
[.] przy ul. Ś. w G., została wniesiona w następującym stanie sprawy:, Wnioskiem z 9 kwietnia 2020r. inwestor wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...

II SA/Bd 449/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

: [...], o wstrzymaniu robót budowlanych, związanych z rozbudową stacji bazowej telefonii komórkowej - wieży typu M. M-42, zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul...
[...] marca 2021 r.:, - zaświadczenia Prezydenta Miasta T. o zgodności rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej - wieży typu M. M-42, zlokalizowanej na terenie nieruchomości...

IV SA/Po 456/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-12

[...] marca 2003 r., nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej., Decyzją z dnia...
pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej., Pismem z dnia [...] lutego 2014 r. Wójt Gminy S. poinformował organ powiatowy, że przedmiotowa inwestycja...

II OSK 3489/18 - Wyrok NSA z 2021-11-25

Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia 7 listopada 2017 r. nr ... w przedmiocie nakazu rozbiórki części stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z instalacją...
Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia 7 listopada 2017 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki części stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z instalacją telekomunikacyjną...
1   Następne >   +2   +5   +10   32