Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Wr 648/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-23

16 lutego 2011 r., Nr 18/2011 odmówiono A. Sp. z o.o. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej...
ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106. poz. 675) poprzez przyjęcie, że budowa stacji bazowej jest niezgodna...

II SA/Lu 691/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-08

stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na działce Nr 1239 przy ul. F. 33 w L. do stanu zgodnego z prawem - utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu...
nakazania P. T. C. C. Sp. z o.o. obowiązku wykonania czynności lub robót budowlanych, w celu doprowadzenia stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na działce...

II SA/Kr 957/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-09-23

w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na budynku mieszkalnym położonym na działce nr '1' obr [...] ul. [...] w K., nazwa stacji - 'A', numer...
przedmiotowego budynku. Inwestorem przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej jest TK [...] Sp. z o.o. w W. zgodnie z oświadczeniem złożonym w piśmie z 1.08.2010 r., W ocenie...

II SA/Sz 189/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-16

projekt budowlany i udzielił [...] z siedzibą w [...] pozwolenia na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT [...] zlokalizowanej na działce nr [...] przy ul...
odwoławczy wskazał, że rozbudowa stacji bazowej bezsprzecznie spowoduje zwiększenie emisji pól elektromagnetycznych. Organ I instancji powinien więc zbadać, czy planowane...

VII SA/Wa 2387/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-12

postępowanie w przedmiocie legalności budowy stacji bazowej [...] zlokalizowanej na wieży kościoła p.w. Św. S. przy ul. [...] w Ż., odmówił stwierdzenia jej nieważności...
administracji architektoniczno budowlanej - Prezydenta Miasta Ż. zgłoszenia z dnia 14 lutego 2005 r montażu stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z czterech anten...

II SA/Gl 221/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-22

pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu [...] wraz z przyłączem energetycznym w G. na działkach...
nr [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...][...], [...] i [...]., Wniosek o pozwolenie na budowę przedmiotowej stacji bazowej złożyła 'A' Sp. z o.o. w W. (dalej 'A'). W związku z zastrzeżeniem wniesionym...

II SA/Po 310/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-28

i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzą: maszt antenowy usytuowany na dachu budynku wraz z systemem anten, kontener...
[...] 2007r. obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] 2007r. odmówił wznowienia przedmiotowego postępowania zakończonego...

II SA/Kr 955/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-19

bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na budynku mieszkalnym położonym na działce nr 1 obr. [...] przy ul. [...] w K. nazwa stacji - [...], numer stacji...
stacji bazowej nr [...]. Do szafy sterowniczej prowadzi kanał kablowy o głębokości 25 cm, wysokości ok. 25 cm i długości ok. 2,20 m. Inwestorem ww. robót jest A. sp. z o.o....

II SA/Wr 239/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-28

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę dla zamierzenia obejmującego budowę stacji bazowej telefonii...
[...]r., Nr [...] Prezydent W. zatwierdził projekt budowlany i udzielił dla Spółki A w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] składającej...

II SA/Sz 911/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-16

, iż przedmiotowa stacja bazowa nie wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu terenów sąsiednich nieruchomości, wobec czego zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane...
, na której wybudowano stację bazową [...]. Z uwagi na wytwarzane przez nadajniki pole elektromagnetyczne, budynki Spółdzielni znajdują się w obszarze oddziaływania...
1   Następne >   +2   +5   +10   45