Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II GSK 62/08 - Wyrok NSA z 2008-04-24

drogowego pod stację bazową telefonii komórkowej. Spółka stwierdziła, że przy wyliczeniu opłaty za urządzenia stacji bazowej organ wadliwie zastosował przepisy § 1 pkt 3 i §...
stacji bazowej jako umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego albo jako umieszczenie...

I SA/Lu 685/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-25

., Z ustaleń organu podatkowego I instancji wynikało, że Spółka nie zadeklarowała do opodatkowania następujących budowli :, - stacji bazowej telefonii komórkowej B...
., oznaczenie BT -[...], zlokalizowanej przy ul. P., w Z.,, - rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej B., oznaczenie BT [...], zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul...

II SA/Gl 728/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-19

interesu społecznego oraz nie udowodniło, iż przedmiotowe stacje bazowe mogą być niebezpieczne dla środowiska. Przeto uzupełniając swój poprzedni wniosek Stowarzyszenie...
. 150) stanowiących o udziale społeczeństwa w procesach decyzyjnych w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowych pozostających w związku z art. 9 i art. 91...

II FSK 1135/07 - Wyrok NSA z 2008-01-30

budowlanych wynikało, że stacje bazowe telefonii komórkowej GSM Plus nr BT-1178, BB-19139, BT-11732, BT-11315 usytuowane odpowiednio na dzwonnicy Katedry przy ul. K...
budowlany (z wyjątkiem obiektów małej architektury) niebędący budynkiem jest budowlą. Jeżeli zatem powołane stacje bazowe telefonii komórkowej zostały decyzjami organów...

II SA/Po 548/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-28

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej O. o nazwie...
stwierdził, że rozbudowę stacji bazowej przewidziano na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem UN - teren usług nieuciążliwych, na którym wprowadzono całkowity zakaz...

II SA/Kr 911/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-21

K. , [....] wnoszącej sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym budynku...
., W uzasadnieniu decyzji Wojewoda ......... wskazał, że zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 'instalacja urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne stacji bazowej...

I SA/Lu 159/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-09

: stacji bazowej telefonii komórkowej GSM [...] usytuowanej na dzwonnicy Katedry przy ul. K.w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej GSM [...] znajdującej się na terenie...
elektrociepłowni A. przy ul. H.w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS [...] znajdującej się na dachu elewatora na działce o nr ew. [...] przy ul. N. w Z.; stacji...

IV SA/Wa 1288/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-28

stacji bazowej telefonii cyfrowej - oddala skargę - Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2007r. Nr [...] Główny Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 138 § 1 pkt...
[...] maja 2006r, znak: [...] uzgadniającego środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci...

II SA/Bd 499/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-09-09

robót budowlanych przez inwestora - [...] Sp. z o.o. w W., polegających na budowie stacji bazowej [...] na budynku kościoła przy ul. [...] w B. (dz. nr 1/23, obr. 304...
nie zakazują budowy stacji bazowych telefonii komórkowych. Wskazano także na ugruntowane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego wynika jednoznacznie...

II OSK 1458/07 - Wyrok NSA z 2008-11-25

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] nr [...] na dachu budynku usytuowanego przy ul. [...] w W.. Podała, iż powierzchnia zabudowy wyniesie...
', dla którego obowiązuje uproszczony tryb, tzn. tylko zgłoszenie zamiaru zainstalowania urządzenia, od 'wybudowania stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z masztem umieszczonym na dachu...
1   Następne >   +2   +5   +10   53